Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Soostereotüübid

Soostereotüübid on mingis kultuuris ja ajaperioodil kehtivad lihtsustavad ning liigselt üldistavad, kuid ühiskonnas sügavalt juurdunud uskumused ja hoiakud naiste ja meeste erinevate iseloomude, omaduste, neile sobivate rollide, ametite, käitumise, välimuse jms kohta. 

Soostereotüübid vastandavad ja väärtustavad naisi ja mehi erinevalt ega võta arvesse nende individuaalseid võimeid. Näiteks on levinud arvamus, et mehed on paremad juhid kui naised, naised on meestest paremad suhtlejad jms. 

Ühiskonnas levinud stereotüüpsed ootused suunavad inimesi omandama just neid oskusi, võimeid ning rolle, mida naistelt ja meestelt, tüdrukutelt ja poistelt oodatakse. Soolise võrdõiguslikkuse monitooring näitab, et Eesti ühiskonnas on ka veel praegu üpris levinud arusaam, et autojuhtimisoskus on meeste jaoks olulisem kui naiste jaoks ning tüdrukutele on poistest olulisem õpetada toiduvalmistamisoskust. 

Soostereotüübid säilivad sageli isegi siis, kui statistika näitab, et tegelik olukord on juba muutunud. Näiteks on stereotüüpne kujutlus naisest kui koduhoidjast säilinud ka nendes riikides (sh Eestis) kus enamik naisi töötab täistööajaga.

Kuigi seaduse silmis on naised ja mehed võrdsed, on tegelikkuses naiste ja meeste sotsiaalsed kohustused, võimalused, vastutus ja õigused jagunenud ebavõrdselt. Ühiskonnas kehtivad normid, levinud soostereotüübid ja juurdunud arusaamad soorollidest mõjutavad enesekuvandit ning otsustajate käitumist ja võivad viia inimeste ebavõrdse kohtlemiseni tööl, hariduses ja mujal ning piirata naiste ja meeste erialavalikut ning isiklikku arengut, soodustades seetõttu naiste ja meeste vahelise ebavõrdsuse säilimist.

Sooline ebavõrdsus hariduses ja tööturul, horisontaalne ja vertikaalne sooline segregatsioon ning palgalõhe ei tulene mitte meeste ja naiste erinevatest bioloogilistest võimetest, vaid ettekujutusest, et meestel ja naistele sobivad erinevad ametid, rollid ja käitumisviisid. Soostereotüüpidel on negatiivne mõju nii poistele kui tüdrukutele/ nii meestele kui naistele, sest:

  • soostereotüübid piiravad naiste ja meeste valikuvõimalusi ja eneseteostust;
  • soostereotüübid mitte ainult ei määratle, millised tüdrukud ja poisid, naised ja mehed on, vaid kirjutab ka ette, millised need peavad olema;
  • naistele ja meestele omistatud omaduste, oskuste ja rollide erinev väärtustamine ning vastandamine süvendab soolist ebavõrdsust.