Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Soopimedus

Soopimedus ehk näiline sooline neutraalsus (ingl k gender blind) viitab sellele, kui poliitikavaldkondades ja programmides ei arvestata soolist aspekti ehk seda, et ühiskond jaguneb naisteks ja meesteks; soogruppide erinevat staatust ja vajadusi eiratakse poliitika kujundamisel ning lähtutakse pigem meestele omastest kogemustest.

Soopimeduse all mõeldakse olukorda, kus ollakse arvamusel, et kõiki koheldakse ühtemoodi, teadvustamata sealjuures oma käitumise taga peituvaid uskumusi ja oletusi ning stereotüüpseid ootusi sugude kohta ning ei tunnistata sellise käitumise tagajärgi soosuhetele. Soopimedusega on tegemist siis, kui arvatakse, et sugu ei tähenda midagi ja kõiki koheldakse ühtemoodi. Soopime mõtlemisviis viib soostereotüüpide tugevdamiseni ja taastoodab soolist ebavõrdsust. Näiteks ühe uuringu järgi olid lasteaiakasvatajad arvamusel, et nad kohtlevad poisse ja tüdrukuid ühtemoodi, aga tegelikult suheldi poistega harilikult lühikeste käskude ja keeldude abil, samas kui tüdrukutega räägiti sagedamini ja kasutati keerulisi ja mitmekesiseid lauseid. Kasvatajad ise olid arvamusel, et poisid ei soovigi nendega juttu ajada, vaid tahavad kiiresti õue mängima minna. Kasvatajad olid varem ka märganud, et poiste keelekasutus on samavanuste tüdrukutega võrreldes vähem arenenud. Kui kasvatajad muutsid oma käitumist ja hakkasid poistega teadlikult vestlema, siis paranes ka poiste keelekasutus.