Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Soolõime

Soolõime (ingl k gender mainstreaming) eesmärk on kindlustada, et ka need poliitikad või tegevused, mille otsene eesmärk ei ole ühiskonnas esineva soolise ebavõrdsuse vähendamine, võtaksid arvesse mõlema sugupoole huve, vajadusi ja sotsiaalset staatust.

Soolõime tähendab kõikide poliitikate, tegevuskavade ning meetmete naistele ning meestele avaldatava mõju süstemaatilist arvestamist nende poliitikate, tegevuskavade ja meetmete kavandamise, elluviimise, järelevalve ning hindamise etappidel. Ühtlasi tagab soolõime rakendamine, et ühte sugupoolt ei asetata ebasoodsamasse olukorda, olgu teenustele juurdepääsu või ressursside jagamise osas.

Soolõime ehk soo aspekti lõimimine seisneb selles, et kõiki ettepanekuid ja otsuseid tuleb kaaluda soolist vaatenurka arvesse võttes, et selgitada välja otsuste võimalikud tagajärjed meeste ja naiste elukvaliteedile ning kujundada poliitikad selliselt, et need oleksid ühtmoodi kasulikud nii meestele kui ka naistele. Selle põhimõtte järgimine on eriti oluline haridus-, töö-, tervishoiu-, sotsiaal- ja majanduspoliitikas.