Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Sooline analüüs

Sooline analüüs (ingl k gender analysis) on metoodika informatsiooni kogumiseks ja töötlemiseks soolise ebavõrdsuse esinemise ja tekkepõhjuste kohta. See hõlmab erinevuste analüüsimist naiste ja meeste sotsiaalses staatuses, vajadustes, osalusmäärades, ressurssidele juurdepääsus, mõjuvõimus jms, kasutades soo järgi esitatud statistikat ja uuringuid. Soolise analüüsi eesmärk on esile tuua ühiskonnas kehtivate soosuhete ja soorollide mõju meeste ja naiste sotsiaalmajanduslikule olukorrale. Tuleb arvestada, et ei naised ega mehed moodusta kahte ühetaolistest naistest või ühetaolistest meestest koosnevat (nn homogeenset) gruppi, vaid nendes gruppides avaldavad mõju ka muud rühmitamise ja liigitamise alused – vanus, rahvus, poliitilised ja muud veendumused jms.