Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Soolisus

Naiseks ja meheks olemisele, naiste ja meeste ning tüdrukute ja poiste suhetele ning naistevahelistele ja meestevahelistele suhetele omistatavad sotsiaalsed...

Sooline võrdõiguslikkus

Sooline võrdõiguslikkus ehk sugude võrdsus on saavutatud, kui naistel ja meestel on tööelus, hariduse omandamisel ja teistes ühiskonnaelu valdkondades...

Sooline ebavõrdsus

Sooline ebavõrdsus (ingl k gender inequality) ilmneb kahe sotsiaalse grupi – naiste ja meeste – erinevas osaluses otsuste tegemises; erinevas juurdepääsus...

Sooline lõhe

Mingis valdkonnas esinev erinevus naiste ja meeste osalusmäärades, juurdepääsus ressurssidele, ressursside jagunemises, õigustes, ülesannete ja vastutuse...

Soorollid

Soorollid on konkreetses kultuurikontekstis ühiskondlikult aktsepteeritud ja ootuspärased naiste või meestega seonduvad hoiakud, käitumisviisid, tegevused ja...

Soostereotüübid

Soostereotüübid on mingis kultuuris ja ajaperioodil kehtivad lihtsustavad ning liigselt üldistavad, kuid ühiskonnas sügavalt juurdunud uskumused ja hoiakud...

Sooline segregatsioon

Segregatsioon tähendab lahutamist, eraldamist ja eristamist mingil alusel. Sooline segregatsioon tööelus ja hariduses tähendab tööde, tegemiste ja...

Sooline tasakaal

Sooline tasakaal (ingl gender balance) on meeste ja naiste tasakaalustatud (40%–60%) esindatus või osalus otsustavas kogus või muus kollegiaalses kogus.

Sooteadlikkus

Sooteadlikkus ehk sootundlikkus (ing gender aware, gender sensitive) soolisi aspekte arvestav poliitika, tegevus, käsitlusviis, metoodika jms. Soolise...

Sooneutraalsus

Positiivse või negatiivse mõju puudumine ühele või teisele soogrupile. Terminit „sooneutraalne“ kasutatakse tähistamaks situatsiooni, poliitikat, programmi...

Soopimedus

Soopimedus ehk näiline sooline neutraalsus (ingl k gender blind) viitab sellele, kui poliitikavaldkondades ja programmides ei arvestata soolist aspekti ehk seda...

Soolõime

Soolõime (ingl k gender mainstreaming) eesmärk on kindlustada, et ka need poliitikad või tegevused, mille otsene eesmärk ei ole ühiskonnas esineva soolise...

Soolise mõju hindamine

Soolise mõju hindamine (ingl gender impact analysis) on protsess, mille abil kogutakse tõendusmaterjali poliitikavalikute eeliste ja puuduste kohta, hinnates...

Sooteadlik eelarvestamine

Sooteadlik eelarvestamine ehk sootundlik eelarvestamine (ingl k gender budgeting) on soolõime strateegia rakendamine eelarvestamise protsessis. Sooline...

Sooline analüüs

Sooline analüüs (ingl k gender analysis) on metoodika informatsiooni kogumiseks ja töötlemiseks soolise ebavõrdsuse esinemise ja tekkepõhjuste kohta. See hõlmab...

Soosuhted

Soosuhted ehk sugudevahelised suhted (ingl gender relations) on sõna, millega tähistatakse konkreetses ühiskonnas kehtivaid suhteid meeste ja naiste vahel...

Sooline palgalõhe

Sooliseks palgalõheks nimetatakse naistele ja meestele palgatöö eest makstava keskmise brutotunnitasu vahet. Brutotunnitasude võrdlus tagab, et arvesse võetakse...