Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Euroopa Komisjoni soolise võrdõiguslikkuse strateegia ja eduaruanded

Euroopa Liidu aluslepingud sätestavad ülesande edendada kõigis oma tegevusvaldkondades naiste ja meeste võrdõiguslikkust. EL Soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020-2025 on raamistik Euroopa Komisjoni soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide saavutamiseks.  

Euroopa Komisjon avaldab igal aastal raporti meeste ja naiste võrdõiguslikkuse edendamise edusammudest Euroopa Liidu liikmesriikides („Progress on equality between women and men”) , võttes aluseks soolise võrdõiguslikkuse strateegias seatud sihid. Aruanne "2021 report on gender equality in the EU" kirjeldab edusamme EL soolise võrdõiguslikkuse strateegias aastateks 2020-2025 võetud sihtide poole liikumisel viies võtmevaldkonnas:

  • Vägivallast ja stereotüüpidest vabanemine
  • Sooliste erinevuste kaotamine tööturul, võrdse osaluse saavutamine eri majandussektorites, soolise palga- ja pensionilõhe kaotamine, hoolduskoormuse võrdsem jaotamine
  • Võrdsus ühiskonna juhtpositsioonidel (soolise tasakaalu saavutamine otsuste tegemisel ja poliitikas)
  • Soolõime ja intersektsionaalne perspektiiv ELi poliitikas ning soolise võrdõiguslikkuse edendamise meetmete rahastamine (sooline mõõde finantsraamistikus ja ELi rahastamis- ja eelarvelise tagatise vahendites)
  • Soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamine maailmas  

Aruandes jagatakse ka inspireerivaid näiteid eurotoetustest rahastatud projektidest nendes valdkondades.

Loe lähemalt EL sihtidest soolise võrdõiguslikkuse saavutamisel: EL Soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020-2025

Loe lähemalt viimast aruannet edusammudest strateegia eesmärkide saavutamisel: "2021 report on gender equality in the EU"

Euroopa Komisjoni soolise võrdõiguslikkuse sihtide saavutamist saab jälgida EK soolise võrdõiguslikkuse strateegia seire portaalis. Vaata ka andmeid Eesti edusammude kohta.