Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Euroopa Komisjoni soolise võrdõiguslikkuse strateegia ja eduaruanded

Euroopa Liidu aluslepingud sätestavad ülesande edendada kõigis oma tegevusvaldkondades naiste ja meeste võrdõiguslikkust. Euroopa Liidu Soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020-2025 on raamistik Euroopa Komisjoni soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide saavutamiseks.  

Euroopa Komisjon avaldab igal aastal raporti meeste ja naiste võrdõiguslikkuse edendamise edusammudest Euroopa Liidu liikmesriikides („Progress on equality between women and men”), võttes aluseks soolise võrdõiguslikkuse strateegias seatud sihid. 

Aruannetes kirjeldatakse edusamme EL soolise võrdõiguslikkuse strateegias aastateks 2020-2025 võetud sihtide poole liikumisel viies võtmevaldkonnas:

  • Vägivallast ja stereotüüpidest vabanemine
  • Sooliste erinevuste kaotamine tööturul, võrdse osaluse saavutamine eri majandussektorites, soolise palga- ja pensionilõhe kaotamine, hoolduskoormuse võrdsem jaotamine
  • Võrdsus ühiskonna juhtpositsioonidel (soolise tasakaalu saavutamine otsuste tegemisel ja poliitikas)
  • Soolõime ja intersektsionaalne perspektiiv ELi poliitikas ning soolise võrdõiguslikkuse edendamise meetmete rahastamine (sooline mõõde finantsraamistikus ja ELi rahastamis- ja eelarvelise tagatise vahendites)
  • Soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamine maailmas  

Samuti jagatakse inspireerivaid näiteid eurotoetustest rahastatud projektidest nendes valdkondades.

Loe lähemalt Euroopa Liidu sihtidest soolise võrdõiguslikkuse saavutamisel: EL Soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020-2025

Iga aastased aruanded edusammudest soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020-2025 eesmärkide saavutamisel leiad siit

Euroopa Komisjoni soolise võrdõiguslikkuse sihtide saavutamist saab jälgida EK soolise võrdõiguslikkuse strateegia seire portaalis. Vaata ka andmeid Eesti edusammude kohta.