Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Soolise võrdõiguslikkuse edendamise kohustus

Soolise võrdõiguslikkuse seaduse järgi peavad soolist võrdõiguslikkust edendama kõik riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste asutused, haridus- ja teadusasutused ning koolituste korraldamisega tegelevad institutsioonid ja tööandjad.

Soolise võrdõiguslikkuse seaduse § 9 lõigete 1 ja 2 kohaselt on riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste asutused kohustatud soolist võrdõiguslikkust süstemaatiliselt ja eesmärgistatult edendama ning muutma tingimusi ja asjaolusid, mis takistavad soolise võrdõiguslikkuse saavutamist. Selleks peavad nad strateegiaid, poliitikameetmeid ja tegevuskavasid planeerides, ellu viies ja hinnates lähtuma naiste ja meeste erinevatest vajadustest ja ühiskondlikust staatusest ning arvestama, kuidas rakendatud ja rakendatavad meetmed mõjutavad naiste ja meeste olukorda ühiskonnas.

Soolise võrdõiguslikkuse seaduse § 10 kohaselt peavad haridus-ja teadusasutused ning koolituse korraldamisega tegelevad institutsioonid tagama meeste ja naiste võrdse kohtlemise kutsenõustamisel, hariduse omandamisel, eri- ja kutsealasel täiendamisel ja ümberõppel. Õppekavad, õppematerjal ja läbiviidavad uuringud peavad kaasa aitama naiste ja meeste ebavõrdsuse kaotamisele ja soolise võrdõiguslikkuse edendamisele.

Soolise võrdõiguslikkuse seaduse § 11 kohaselt peavad tööandjad toetama nii meeste kui naiste kandideerimist vabadele töökohtadele ning jälgima, et  tööle võetaks mõlemast soost inimesi; värbama erinevatele ametikohtadele võimalikult võrdsel määral naisi ja mehi ning tagama neile edutamisel võrdse kohtlemise; kujundama töötingimused sobivaks nii naistele kui meestele ning soodustama nende töö- ja pereelu ühitamist; kaitsma oma töötajaid soolise ja seksuaalse ahistamise eest; teavitama töötajat soolise võrdõiguslikkuse seaduses garanteeritud õigustest ning andma regulaarselt töötajatele ja/või nende esindajatele ülevaate meeste ja naiste võrdse kohtlemise olukorrast organisatsioonis ning tegevustest ja meetmetest, mida võrdõiguslikkuse edendamiseks on kasutusele võetud.

Kõikide nende eelpool kirjeldatud nõuetega tuleb arvestada ka Euroopa struktuuri-ja investeerimisfondidest rahastatud programme ja projekte kavandades ja ellu viies.

Lisaks soolise võrdõiguslikkuse seadusele tuleb Euroopa struktuuri-ja investeerimisfondide rakendamisel järgida ka neid nõudeid soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks ja vastavaks aruandluseks, mis on kirjeldatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsekohalduvates määrustes: Euroopa Liidu struktuurifondidest rahastatavate ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide suhtes kohaldatav ühissätete määrus, fondide määrused. Euroopa Liidu määruste nõuete kohta leiad rohkem infot  „Abiks rakendajale“ lehelt „Euroopa Liidu õigusaktid“.