Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Mis kasu on soolisest võrdõiguslikkusest?

Sooline võrdõiguslikkus on demokraatliku ühiskonna arengu eesmärk, üldine hüve ja sotsiaalse õigluse küsimus. Meeste ja naiste võrdne kohtlemine on Euroopa Liidu üks põhiväärtusi ja kõiki tegevusi läbiv keskne põhimõte.

Ühiskonna kestlikkus sõltub riigi võimest luua oma inimeste arenguks ja tegutsemiseks parimad võimalused. Majanduskasvu, tööhõive ja kahe kõige suurema sotsiaalse grupi – meeste ja naiste – tegeliku võrdsuse vahel on otsene seos. Konkurentsivõime ja tööhõive kasvu tagab kõigi inimeste – nii meeste kui ka naiste – aktiivne osalus. Selleks peavad saama naised ja mehed arendada oma võimeid ja teha valikuid vabalt, ilma et neid piiraksid soostereotüüpsed hoiakud ja traditsioonilised soorollid. Iga inimese oskuste, pädevuste ja annete väärtustamine on oluline nii ühiskonna jätkusuutlikkuse kui ka inimarengu seisukohalt.

Meeste ja naiste võrdväärne osalemine kõigis ühiselu valdkondades, eriti tööhõives, aitab saavutada aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu. Selleni jõudmiseks peab soolise võrdõiguslikkuse edendamine olema poliitikakujundamise protsessi igapäevane osa.

Soolise võrdõiguslikkuse edendamine aitab muuta avaliku sektori töö tõhusamaks ja inimesekesksemaks ning tagada, et kavandatavad meetmed ja avalikud teenused on ka tegelikult, nii meestele kui ka naistele, võrdselt kättesaadavad, hea kvaliteediga ja toovad neile ka samaväärset kasu.