Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrusega nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“ kehtestatakse puudega inimeste erivajadusi arvestades nõuded ehitisele, eesmärgiga tagada puudega inimeste takistuseta ehitise kasutamine. Määrus on kehtestatud ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel.

Määrust kohaldatakse järgmisele ehitisele või selle osale:

  1) kus osutatakse avalikkusele suunatud teenust;

  2) asulasisene avalikult kasutatav tee ja avalikkusele ligipääsetav eratee;

  3) ehitis või selle osa, mis planeeringu või projekteerimistingimuste kohaselt peab vastama puudega inimeste erivajadustest tulenevatele nõuetele.

Ehitis ja selle osa vastab määruses sätestatud puudega inimese erivajadust arvestava takistuseta liikumise ja ehitise kasutamise nõuetele ka juhul, kui ehitis ja selle osa vastab muule asjakohasele tehnilisele normile või standardile või on puudega inimese erivajadust arvestatud muul asjakohasel viisil.

Tutvu täpsemate nõuetega