Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Mis on ligipääsetavus?

Ligipääsetavus tähendab kogu elanikkonna kaasatust elu- ja infokeskkonda, mis tähendab, et kõikidele inimestele olenemata nende vanusest või tervislikust seisundist on tagatud võrdsed võimalused ühiskonnaelust osa võtta. Ligipääsetavuse all võib mõista füüsilise ruumi, info ja teenuste ligipääsetavust.

Üldplaanis võib ligipääsetavuse jagada füüsiliseks keskkonnaks, kuhu alla kuuluvad hooned, teede taristu ja transport ning info ja teenused, mille alla liigituvad e-keskkonnad ja meedia, kombinatsioonis füüsilise keskkonna, info ja teenustega selgub hariduse, turismi, kultuuri ja spordi ning hädaabi teenuste ligipääsetavus.

Ligipääsetavuse tagamine on iseäranis oluline neljale peamisele puudeliigile ehk liikumis-, kuulmis-, nägemis- ja intellektipuue. Samas saavad kasu keskkonna ja teenuste sihtrühma põhisest kujundamisest ka lapsed ja eakad ning näiteks ajutise traumaga inimesed. Nii füüsilise kui infokeskkonna kõrval on tähtsal kohal erivajadusega inimeste abivahendid, mis võimaldavad neil liikuda ja ühiskonnaelust osa saada. Abivahend on mõeldud selleks, et füüsilise või meelelise puude tõttu alanenud kehafunktsiooni kompenseerida. Ligipääsetavus sünnibki inimeste vajaduste, abivahendite olemuse ning füüsilise ja infokeskkonna sümbioosist.

Ligipääsetavuse puhul on kõige rohkem räägitud just liikumispuudega inimeste erivajadustega arvestamisest, kuid vähem tähtis pole, et erinevates keskkondades saaksid iseseisvalt liikuda ja erinevatest sündmustest osa võtta või teenuseid tarbida ka nägemis-, kuulmis- ja intellektipuudega inimesed.

Ligipääsetavuse hetkeolukorda, peamisi probleeme ja lahendusettepanekuid saab lugeda Valitsuse ligipääsetavuse rakkerühma lõpparuandest.

Füüsiline keskkond tuleb projekteerida ja ehitada kooskõlas ehitusseadustikuga ning järgida ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel 3. juunil 2018. a kehtestatud määrusest nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“.