Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

Väljaanded

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Hea-tööandja-esikaas.jpg

Hea tööandja teejuht (1.06 MB)

Infomaterjal andmaks nõu tööandjatele, kuidas nad saaksid hea tööandjana tagada, et töötahtelised inimesed saaksid takistusteta panustada nii era- kui avalikus sektoris kõigi oma võimete piires.

Sinu-õigused-tööelus-lesbid-geid-biseksuaalid-700x988.jpg

Sinu õigused tööelus. Lesbid, geid ja biseksuaalid (11.04 MB)

Infomaterjal geidele, lesbidele ja biseksuaalsetele inimestele, et nad tunneksid paremini oma õigusi ja võimalusi neid õigusi kaitsta. Samuti hea abimaterjal tööandjatele, kelle kohustus on järgida organisatsioonis võrdse kohtlemise põhimõtet ning kes püüdlevad selle poole, et töökeskkond oleks töötajate mitmekesisust austav ja arvestav.

soolõime-avaliku-sektori-juhile-esileht-724x1024.jpg

Soolõimest avaliku sektori juhile (850.61 KB)

Raamat on järg „Soolõime käsiraamatule“ ning keskendus soolõime kontseptsiooni avamisele, erinevatele soolõime rakendamise meetoditele ja vahenditele ja nende kasutamisele valdkonna arengukavade ning programmide ja projektide koostamisel ja rakendamisel. Raamatust leiab praktilisi nõuandeid soolise aspekti lõimimiseks organisatsiooni erinevatesse tööprotsessidesse ja töökorraldusse ning organisatsiooni strateegilisse.

Riigieelarve-naistele-ja-meestele-kaas.jpg

Riigieelarve naistele ja meestele. (970.28 KB)

Infomaterjali eesmärk on on pakkuda poliitikakujundajatele, eelarvekoostajatele ja teistele Eesti riigiasutustes töötavatele ametnikele juhiseid sootundliku eelarvestamise metoodika rakendamiseks. Käsiraamatus tutvustatakse Eesti riigieelarve koostamise protsessi eripäradega kohandatud meetodit, mille koostamisel on arvesse võetud erinevate sootundlike eelarvealgatuste puhul kasutatud lahendusi ja vahendeid

Võrdsete-võimaluste-läbiva-teemaga-arvestamine-taotlusvormi-täitmisel-Juhend-avatud-taotlusvoorus-taotlejale-700x967.jpg

Võrdsete võimaluste läbiva teemaga arvestamine taotlusvormi täitmisel (463.75 KB)

Lühikokkuvõte: Juhend on abiks rakendusüksustele avatud taotlusvooru korraldamisel toetuse taotluse ja selle täitmise juhendi koostamisel ning avatud taotlusvoorus toetuse taotlejale taotlusvormi täitmisel. Projekti tegevuste panust võrdsete võimaluste edendamisse tuleb kirjeldada läbivalt taotluse (vorm A) kõigis osades ning kokkuvõtvalt taotluse vastavas osas (mõju läbivatele teemadele). Juhendis on selgitatud, kuidas projektitaotluse koostamisel kajastada taotlusvormis projekti tegevuste seost ning mõju võrdsete võimaluste läbivale teemale (sooline võrdsus, erinevas vanuses inimeste võrdne kohtlemine, võrdsed õigused ja võimalused puudega inimestele ja võrdsete võimaluste tagamine sõltumata rahvuslikust kuuluvusest).   Autor: Võrdõigusvoliniku kantselei Välja antud: 2015    

Sooloime-kasiraamatu-kaas-700x998.png

Soolõime käsiraamat (1.8 MB)

Käsiraamatu eesmärk on abistada poliitikakujundajaid soolise võrdsuse kui läbiva põhimõtte lõimimisel valdkonna arengukavade ja Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide programmide-projektide koostamise, rakendamise, seire ja hindamise protsessi. Selgitatakse soolõime üldiseid põhimõtteid ning soolist aspekti projektide ettevalmistamisel ja elluviimisel. Antakse suuniseid arengukavade ja programmide koostajatele ning rakendajatele kui ka projektikirjutajatele.

TAT-juhend-esi.jpg

Sooline võrdõiguslikkus ja võrdne kohtlemine toetuse andmise tingimustes (432.51 KB)

Juhendi eesmärk on aidata toetuse andmise tingimustes (TAT) läbivalt arvestada nii soolise võrdõiguslikkuse, võrdse kohtlemise kui ka puuetega inimeste juurdepääsu põhimõtet tuleb. Tähelepanu juhitakse sellele, et TATi seletuskirja ja rakendusasutuse tegevuste puhul ka TATi tekstis tuleb kirjeldada tegevuste ja tulemuste mõju läbivatele teemadele. Juhendis on toodud mitteammendav kontrollküsimustik, mis aitab toetuse andmise tingimuste koostajat selle ülesande täitmisel. Küsimused kehtivad nii rakendusasutuse tegevust kui ka avatud taotlemist reguleerivatele TATidele.