Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

Väljaanded

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Как-избежать-использования-стереотипов-и-предрассудков-tiitelleht-700x989.png

Как избежать использования стереотипов и предрассудков при подготовке информационных материалов? (6.75 MB)

Целью данного руководства является направление людей, реализующих проекты и их действия на составление предназначенных к распространению информационных материалов, которые бы помогали обеспечению гендерного равенства и равного обращения групп меньшинств.

teabematerjalide-koostamine-kasiraamat-esileht-700x991.jpg

Teabematerjalide koostamine: kuidas vältida stereotüüpe ja eelarvamusi (6.59 MB)

Juhendi eesmärk on suunata projekte elluviivaid ja kajastavaid inimesi koostama teabematerjale nii, et need aitaksid kaasa soolise võrdõiguslikkuse saavutamisele ja vähemusrühmade võrdsele kohtlemisele. Selgitatakse, kuidas keelekasutus ja kuvandid toetavad soolise võrdõiguslikkuse edendamist ja diskrimineerimise ennetamist ning antakse näpunäiteid soo- ja vähemusgruppide suhtes levinud stereotüüpide äratundmiseks ja vältimiseks.  

puudega_inimeste.png

Puudega inimeste õigused töösuhtes (858.52 KB)

Infomaterjal puuetega inimestele, et nad tunneksid paremini oma õigusi ja võimalusi neid õigusi kaitsta. Samuti hea abimaterjal tööandjatele, andmaks nõu, kuidas nad saaks hea tööandjana tagada, et puudega töötahtelised inimesed saaksid takistusteta panustada kõigi oma võimete piires.

oigus_toole_igas_eas.png

Õigus tööle igas eas (1.79 MB)

Infomaterjal selgitamaks vanusega seotud õigusi töökeskkonnas ja võimalusi neid õigusi kaitsta. Samuti hea abimaterjal tööandjatele, andmaks nõu, kuidas nad saaks hea tööandjana tagada, et eri vanuses töötahtelised inimesed saaksid takistusteta panustada kõigi oma võimete piires.

Tookius_Psyhholoogiline-eneseabi-700x1015.jpg

Töökius. Psühholoogiline eneseabi (1.11 MB)

Infomaterjal aitamaks nii inimest, kes tunneb, et talle on liiga tehtud kui ka inimesi, kes tahavad aidata oma töökaaslast. Praktilised nõuanded enesetunde ja töökeskkonna parandamiseks. Kasulik lugemine nii töötajale kui tööandjale.

PVV-tiitelleht-700x996.jpg

Puudega inimeste ligipääsetavuse tagamine projektides (700.74 KB)

Juhendi eesmärk on aidata projekti rakendajatel tagada puudega inimeste ligipääsetavus Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rahastatud projektides. Selgitatakse, mis on ligipääsetavus, millised eesmärgid peaksid projektis seoses ligipääsetavusega olema ning kuidas tagada ligipääsetavus kõikides projekti faasides.

SVV-tiitelleht-1-700x990.jpg

Soolise võrdõiguslikkuse edendamine projektides (700.65 KB)

Juhendi eesmärk on aidata projekti rakendajatel Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondidest rahastatud projektides soolist diskrimineerimist vältida ja soolist võrdõiguslikkust edendada. Selgitatakse, millised tegevused peaksid projektis seoses soolise võrdõiguslikkusega olema ning kuidas kõikides projekti faasides soolise võrdõiguslikkuse põhimõtetega arvestada.

VV-tiitelleht-700x996.jpg

Võrdne kohtlemine projektides (673.97 KB)

Juhendi eesmärk on aidata projekti rakendajatel Euroopa Ühtekuuluvuspoliitika fondide rahastatud projektides vältida diskrimineerimist ja edendada võrdset kohtlemist. Selgitatakse, mis on võrdne kohtlemine, millised eesmärgid peaksid projektis seoses võrdse kohtlemisega olema ning kuidas kõikides projekti faasides võrdse kohtlemise põhimõtetega arvestada.  

seosed-vordsete-voimalustega-esileht-700x979.jpg

Võrdsete võimaluste edendamine meetme tegevustes (1.23 MB)

Juhendi eesmärk on selgitada, kuidas edendada võrdseid võimalusi meetme tegevustes. Selgitatakse soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise algtõdesid. Kirjeldatakse üldiseid põhimõtteid soolise võrdõiguslikkuse eesmärkidega arvestamiseks ning vähemusgruppidesse kuuluvatele isikutele võrdsete võimaluste loomiseks. Iga meetme kohta tuuakse välja konkreetsed põhimõtted ja tegevused, mis antud meetme raames aitavad panustada soolise võrdõiguslikkuse edendamisse ja võrdsete võimaluste tagamisse.

mudel_esileht-700x754.jpg

Kellel on Eestis hea, kellel parem? (8.48 MB)

Uuringu eesmärk oli välja töötada mudel Eesti võrdõiguslikkuse olukorra seireks. Mudel võimaldab mõõta ja võrrelda eri elanikkonnarühmadesse kuuluvate inimeste olukorda, võimalikku mahajäämust, heaolu, juurdepääsu eri hüvedele ja teenustele ning nende kaasalöömise võimalusi otsuste tegemisel. Uuringu andmed ja analüüsi tulemused on koondatud selliste tunnuste kaupa nagu sugu, vanus, rahvus, puude olemasolu ja seksuaalne sättumus.