Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

Väljaanded

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Tookius_Psyhholoogiline-eneseabi-700x1015.jpg

Töökius. Psühholoogiline eneseabi (1.11 MB)

Infomaterjal aitamaks nii inimest, kes tunneb, et talle on liiga tehtud kui ka inimesi, kes tahavad aidata oma töökaaslast. Praktilised nõuanded enesetunde ja töökeskkonna parandamiseks. Kasulik lugemine nii töötajale kui tööandjale.

PVV-tiitelleht-700x996.jpg

Puudega inimeste ligipääsetavuse tagamine projektides (700.74 KB)

Juhendi eesmärk on aidata projekti rakendajatel tagada puudega inimeste ligipääsetavus Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rahastatud projektides. Selgitatakse, mis on ligipääsetavus, millised eesmärgid peaksid projektis seoses ligipääsetavusega olema ning kuidas tagada ligipääsetavus kõikides projekti faasides.

SVV-tiitelleht-1-700x990.jpg

Soolise võrdõiguslikkuse edendamine projektides (700.65 KB)

Juhendi eesmärk on aidata projekti rakendajatel Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondidest rahastatud projektides soolist diskrimineerimist vältida ja soolist võrdõiguslikkust edendada. Selgitatakse, millised tegevused peaksid projektis seoses soolise võrdõiguslikkusega olema ning kuidas kõikides projekti faasides soolise võrdõiguslikkuse põhimõtetega arvestada.

VV-tiitelleht-700x996.jpg

Võrdne kohtlemine projektides (673.97 KB)

Juhendi eesmärk on aidata projekti rakendajatel Euroopa Ühtekuuluvuspoliitika fondide rahastatud projektides vältida diskrimineerimist ja edendada võrdset kohtlemist. Selgitatakse, mis on võrdne kohtlemine, millised eesmärgid peaksid projektis seoses võrdse kohtlemisega olema ning kuidas kõikides projekti faasides võrdse kohtlemise põhimõtetega arvestada.  

seosed-vordsete-voimalustega-esileht-700x979.jpg

Võrdsete võimaluste edendamine meetme tegevustes (1.23 MB)

Juhendi eesmärk on selgitada, kuidas edendada võrdseid võimalusi meetme tegevustes. Selgitatakse soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise algtõdesid. Kirjeldatakse üldiseid põhimõtteid soolise võrdõiguslikkuse eesmärkidega arvestamiseks ning vähemusgruppidesse kuuluvatele isikutele võrdsete võimaluste loomiseks. Iga meetme kohta tuuakse välja konkreetsed põhimõtted ja tegevused, mis antud meetme raames aitavad panustada soolise võrdõiguslikkuse edendamisse ja võrdsete võimaluste tagamisse.

mudel_esileht-700x754.jpg

Kellel on Eestis hea, kellel parem? (8.48 MB)

Uuringu eesmärk oli välja töötada mudel Eesti võrdõiguslikkuse olukorra seireks. Mudel võimaldab mõõta ja võrrelda eri elanikkonnarühmadesse kuuluvate inimeste olukorda, võimalikku mahajäämust, heaolu, juurdepääsu eri hüvedele ja teenustele ning nende kaasalöömise võimalusi otsuste tegemisel. Uuringu andmed ja analüüsi tulemused on koondatud selliste tunnuste kaupa nagu sugu, vanus, rahvus, puude olemasolu ja seksuaalne sättumus.

Hea-tööandja-esikaas.jpg

Hea tööandja teejuht (1.06 MB)

Infomaterjal andmaks nõu tööandjatele, kuidas nad saaksid hea tööandjana tagada, et töötahtelised inimesed saaksid takistusteta panustada nii era- kui avalikus sektoris kõigi oma võimete piires.

Sinu-õigused-tööelus-lesbid-geid-biseksuaalid-700x988.jpg

Sinu õigused tööelus. Lesbid, geid ja biseksuaalid (11.04 MB)

Infomaterjal geidele, lesbidele ja biseksuaalsetele inimestele, et nad tunneksid paremini oma õigusi ja võimalusi neid õigusi kaitsta. Samuti hea abimaterjal tööandjatele, kelle kohustus on järgida organisatsioonis võrdse kohtlemise põhimõtet ning kes püüdlevad selle poole, et töökeskkond oleks töötajate mitmekesisust austav ja arvestav.

soolõime-avaliku-sektori-juhile-esileht-724x1024.jpg

Soolõimest avaliku sektori juhile (850.61 KB)

Raamat on järg „Soolõime käsiraamatule“ ning keskendus soolõime kontseptsiooni avamisele, erinevatele soolõime rakendamise meetoditele ja vahenditele ja nende kasutamisele valdkonna arengukavade ning programmide ja projektide koostamisel ja rakendamisel. Raamatust leiab praktilisi nõuandeid soolise aspekti lõimimiseks organisatsiooni erinevatesse tööprotsessidesse ja töökorraldusse ning organisatsiooni strateegilisse.

Riigieelarve-naistele-ja-meestele-kaas.jpg

Riigieelarve naistele ja meestele. (970.28 KB)

Infomaterjali eesmärk on on pakkuda poliitikakujundajatele, eelarvekoostajatele ja teistele Eesti riigiasutustes töötavatele ametnikele juhiseid sootundliku eelarvestamise metoodika rakendamiseks. Käsiraamatus tutvustatakse Eesti riigieelarve koostamise protsessi eripäradega kohandatud meetodit, mille koostamisel on arvesse võetud erinevate sootundlike eelarvealgatuste puhul kasutatud lahendusi ja vahendeid