Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

Väljaanded

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

teemaleht_rahvus_tooturg_kaas.jpg

Eesti vähemusrahvustest inimeste olukord tööturul. (908.85 KB)

Teemalehe eesmärk on anda ülevaade Eestis elavate vähemusrahvuste osalemisest tööturul. Tähelepanu on pööratud  tööhõive ja töötuse näitajatele, haridusele ning tööturu vertikaalsele ja horisontaalsele segregatsioonile. Arvesse on võetud soolised ja vanuselised erinevused.

teemaleht_naised_ettevotlus_kaas.jpg

Soolõime teemaleht. Naised ja ettevõtlus. (811.84 KB)

Teemalehe eesmärk on avada olulisemaid ettevõtluse ja soolise võrdõiguslikkuse kokkupuutepunkte. Teemaleht annab ülevaate soolise (eba)võrdsuse olukorrast ettevõtluskeskkonnas, tutvustab soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks püstitatud eesmärke valdkonnas, toetab soolise võrdõiguslikkuse seaduses kehtestatud normide täitmist ning tutvustab teemat avavaid ja selgitavaid allikaid ja publikatsioone.

teemaleht_tootervishoid_kaas.jpg

Soolõime teemaleht. Tööohutus ja töötervishoid. (694.4 KB)

Teemalehe eesmärk on avada olulisemaid ettevõtluse ja soolise võrdõiguslikkuse kokkupuutepunkte ning toetada soolise võrdõiguslikkuse seaduses kehtestatud normide täitmist. Teemaleht annab ülevaate soolise (eba)võrdsuse olukorrast ettevõtluskeskkonnas, tutvustab soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks püstitatud eesmärke valdkonnas, toetab soolise võrdõiguslikkuse seaduses kehtestatud normide täitmist ning tutvustab teemat avavaid ja selgitavaid allikaid ja publikatsioone.

Sooloime-teemaleht_moisted_mootmine_kaas.jpg

Soolõime teemaleht. Sooline võrdõiguslikkus - mõisted ja mõõtmine. (1.17 MB)

Teemalehe eesmärk on anda ülevaade soolise (eba)võrdsuse mõõtmisest ja sellega seotud mõistetest. Teemaleht tutvustab soolise võrdõiguslikkuse indeksite ja sootundlike indikaatorite arendamist ja olemasolu rahvusvahelisel tasandil ning juhatab lugejaid nende andmete ja allikate juurde, mis võimaldavad saada taustandmeid Eesti soosüsteemi kohta, aga ka selle võrdluses teiste riikidega. Teemalehes on kirjeldatud rahvusvahelisi andmebaase, mille indikaatorid ja muu info võib kaasa aidata soolise võrdõiguslikkuse poliitikate väljatöötamiseks ja olla sooliste mõjude analüüsimiseks vajalikuks taustteabeks.

teemaleht_jatkusuulik-areng_kaas.jpg

Soolõime teemaleht. Sooline võrdõiguslikkus ja jätkusuutlik areng. (1.07 MB)

Teemalehe eesmärk on avada soolise võrdõiguslikkuse ja jätkusuutliku arengu seosed ning toetada soolise võrdõiguslikkuse seaduses kehtestatud normide täitmist, mis nõuavad kõigi poliitiliste otsuste ja meetmete puhul lähtumist nii looduskeskkonna säästmise/aruka kasutamise kui ka soolise võrdõiguslikkuse eesmärkidest. Teemaleht annab ülevaade arengut mõõtvatest indeksitest ja indikaatoritest, teemakohastest publikatsioonidest ning naiste ja meeste võimaluste võrdsustamisele suunatud poliitikatest säästva arengu tagamisel. Tuuakse näiteid uuringutest, milles on analüüsitud naiste ja meeste soorollidest tulenevaid erinevusi väärtustes, hoiakutes ja käitumises seoses looduskeskkonna, tarbimisharjumuste, keskkonnateadlikkusega.

teemaleht_too_ja_pereelu_kaas.jpg

Soolõime teemaleht. Töö ja pereelu ühitamine. (979.91 KB)

Teemalehe eesmärk on avada aktuaalsemad soolise võrdõiguslikkuse teemad ühiskonna ja organisatsioonide tasandil seoses naiste ja meeste võimalustega ühitada töö ja pereelu ning toetada soolise võrdõiguslikkuse seaduses kehtestatud normide täitmist. Teemaleht annab ülevaade nendekohastest indikaatoritest, publikatsioonidest ning naiste ja meeste võimaluste võrdsustamisele suunatud poliitikatest. Kajastatakse töö ja pereelu ühitamise meetmeid: lapsehooldus- ja vanemapuhkusi, lastehoiuvõimalusi, neid töö ja pereelu tasakaalustamise võimalusi, mida saavad pakkuda tööandjad. Ühtlasi antakse ülevaade peamistest põhimõtetest ja eesmärkidest, millele on töö ja pereelu ühitamise meetmed suunatud.

teemaleht_tooturg_kaas.jpg

Soolõime teemaleht. Tööturg. (1.16 MB)

Teemalehe eesmärk on avada ühiskonna tasandil seoses naiste ja meeste olukorraga tööturul aktuaalsemad soolise võrdõiguslikkuse teemad, nagu tööhõive, tööturu sooline segregatsioon, naiste ja meeste tehtavate tööde tasustamine ning toetada soolise võrdõiguslikkuse seaduses kehtestatud normide täitmist. Teemalehes on välja toodud soolise võrdsuse indikaatorid, teemakohased uuringud ja publikatsioonid ning tööturulõhede vähendamisele suunatud poliitikad. Kajastatakse soolise võrdsuse saavutamise eesmärke ja meetmeid eelkõige kolmest tööturu ebavõrdsuse aspektist: hõive, sooline segregatsioon ja palgalõhe.

teemaleht_loodus_ja-tehnikateadused_kaas.png

Soolõime teemaleht. Sooline võrdõiguslikkus loodus- ja tehnikateaduste valdkonnas. (808.27 KB)

Teemalehe eesmärk on avada aktuaalsemad soolise võrdõiguslikkuse teemad teaduse ja innovatsiooni valdkonnas ning toetab soolise võrdõiguslikkuse seaduses kehtestatud normide täitmist. Teemaleht annab ülevaate loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonnas soolise võrdsuse saavutamiseks püstitatud eesmärkidest ning on teejuhiks probleeme avavate allikate ja eri institutsioonide avaldatud publikatsioonide juurde.

teemaleht_kutse_korg_kaas.jpg

Soolõime teemaleht. Sugu ja soolisus haridusvaldkonnas II. Kutse- ja kõrgharidus. (1017.72 KB)

Teemalehe eesmärk on avada aktuaalsemad kutse- ja kõrghariduse ning soolise võrdõiguslikkuse teema kokkupuutevaldkonnad ning toetada soolise võrdõiguslikkuse seaduses kehtestatud normide täitmist, sh. sooaspekti läbivat arvestamist õppeasutuste tegevustes. Teemaleht annab ülevaate kutse- ja kõrgharidusele püstitatud eesmärkidest soolise võrdsuse saavutamiseks ning on teejuhiks probleeme avavate/selgitavate allikate ja erinevate institutsioonide poolt avaldatud publikatsioonide juurde.