Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

Väljaanded

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Ligipääsetavuse analüüs perioodil 2014-2020 struktuuritoetustest rahastatud projektides (12.48 MB)

Analüüs sisaldab ülevaadet struktuurifondide meetmetest 5.4.3. „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud“; 5.1.8  „Rahvusvaheliselt huvipakkuvate turismiatraktsioonide ja toetava taristu väljaarendamine“ ja 8.1.4 „Kaitsealade külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine“ kaasrahastatud projektide panusest erivajadusega inimestele ligipääsetavuse tagamisel, sh näiteid headest praktikatest erivajadusega inimestele füüsilisele keskkonnale ja informatsioonile juurdepääsu tagamisel. Eksperthinnangute andmisel on  töö teostaja MTÜ Ligipääsetavuse foorum lähtunud oma senisest objektide (hooned, rajatised jms) ja ehitusprojektide hindamise metoodikast ning hinnanud objektide ligipääsetavust järgmiste erivajaduste lõikes - liikumis-, nägemis-, kuulmis- ja intellektipuue.

Kuidas anda hoogu juurde naisettevõtlusele? (527.35 KB)

Miks leiavad naised harvem tee ettevõtlusega tegelemise juurde ja mida teha, et anda hoogu juurde naiste ettevõtlusele? Küsisime naiste ettevõtluskonverentsile „Hoogu naisettevõtlusele“ registreerunud naistelt arvamust selle kohta, mis nende hinnangul on suurimaks takistuseks oma ettevõtte loomisel ja ettevõtluses püsimajäämisel ja kas täna pakutavad ettevõtlustoetused ja -teenused vastavad nende arvates naiste loodud ettevõtete vajadusele. Millistest toetustest ja teenustest jääb vajaka ning mida peaks naiste ettevõtluse toetamiseks veel ette võtma?

Meetme „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0- 7 aastastele lastele ühikuhinna alusel“ infopäevad 14. ja 16.03.2018 (1.81 MB)

SA Innove korraldas 14. ja 16. märtsil 2018 Tartus ja Tallinnas infopäeva ESF meetme „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0- 7 aastastele lastele ühikuhinna alusel” taotlusvoorust rahastuse taotlejatele. Infopäeval räägiti ka võrdsete võimaluste edendamise võimalustest projekti tegevustes.  Vaata L. Pehki ettekannet.

projekti_moju_vordsetele_voimalustele.jpg

Kuidas hinnata projekti tegevuste mõju võrdsetele võimalustele? (723.92 KB)

Käesolev abimaterjal aitab Teil projekti tegevuste planeerimisel välja selgitada, milliseid võrdsete võimaluste edendamise tegevusi saaksite teie oma projektis ellu viia, aga ka seda, millised teie poolt projektis juba ellu viidud tegevustest aitavad kaasa võrdsete võimaluste edendamisele. Kui olete kirjutamas projekti aruannet, leiate siit juhiseid ka selle kohta, kuidas täita seirearuandes võrdsetele võimalustele avalduva mõju indikaatori näitajat ja sinna juurde kuuluvat selgituste osa.

juhised-huviringide-juhendajatele-700x997.jpg

Juhiseid teadushuviringide juhendajatele tüdrukutes LTT valdkonna vastu huvi äratamiseks ja hoidmiseks (1.54 MB)

Uuringu

 järelduste põhjal koostatud juhendmaterjal, mis abistab teadushuviringide juhendajatel tüdrukute seas LTT valdkonna vastu huvi äratada ja hoida. Juhend annab ülevaate põhjustest, miks tüdrukud tunnevad loodus-, täppis-, ja tehnikavaldkonna vastu vähe huvi Lihtsad ja tõhusad soovitused, kuidas kummutada levinud eelarvamusi, äratada ja hoida tüdrukutes huvi LTT vastu ning kaasata neid LTT huviringidesse. Sama teema kohta on valminud ka lühike infoleht lapsevanematele – 

Poistele ja tüdrukutele võrdsete võimaluste tagamine kutsekeskhariduse omandamiseks ja tööturul osalemiseks (434.52 KB)

Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskavas 2014-2020 on seatud eesmärgiks aastaks 2023 saavutada üldkeskhariduse ja kutsekeskhariduse tasemel õppurite suhteks 60%/ 40%. Uuringust selgub, milline on täna üld- ja kutsekeskhariduse tasemel õppurite sooline jaotus ja millised valikud ja takistused selle eesmärgi saavutamisel ees seisavad aga ka millist mõju avaldab põhikoolist gümnaasiumiosa lahutamine poistele ja tüdrukutele ning millised edasiõppimisvõimalused avanevad neile peale põhikooli.

Taotlusvooru “Õpetajate täiendusõpe” infopäev 16. veebruaril 2017 (509.66 KB)

16. veebruaril 2017  korraldas SA Innove Tallinnas infopäeva meetme „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine” tegevuse “Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” alategevuse “Õpetajate täiendusõpe” taotlusvoorust rahastuse taotlejatele. Infopäeval esines ettekandega K. Kahar.