Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

Väljaanded

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

HEA PRAKTIKA: Kuidas suurendada oma projektis ligipääsetavust?

Kuidas parandada struktuuritoetustest kaasrahastatud projektides ligipääsetavust? Inspireeriva näite pakub Paksu Margareeta muuseum-külastuskeskus, kes tutvustab videos, kuidas sisukalt sihtrühmi kaasates mõelda ehitus- või renoveerimisprojekt läbi nii, et see oleks ligipääsetav kõigile, ka erivajadusega inimestele. Projekti „Paksu Margareeta arendamine kaasaegseks perekeskseks muuseumkülastuskeskuseks“ rahastati Euroopa Regionaalarengu fondist.

Vaata videot SIIT

kaanepiltHPK.png

Parimad viisid võrdsete võimaluste loomiseks (1.6 MB)

Kuidas arvestada sisukalt ja mõjusalt oma projektis soolise võrdõiguslikkuse, ligipääsetavuse ja võrdse kohtlemise nõudega? ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus koondas juba ellu viidud projektidest parimad näited ja nõuanded kogumikku „Parimad viisid võrdsete võimaluste loomiseks. Häid näiteid perioodil 2014-2020 struktuuritoetuste abil rahastatud projektidest“. Kogumik pakub ideid ja inspiratsiooni kõigile, kes projektide taotlemise ja elluviimisega tegelevad.

Soolise võrdõiguslikkuse edendamine haridusprojektides

Mõttekoja Praxis analüüs uurib, kas ja kuidas on soolist võrdõiguslikkust edendatud struktuurivahenditest rahastatud haridusprojektides. Analüüsi fookuses on meetmete „Õppenõustamisteenuste arendamine ja kättesaadavuse tagamine“, „Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine“ ning „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ raames ellu viidud projektid. Analüüs annab muu hulgas soovitusi, kuidas võrdõiguslikkust senisest mõjusamalt projektidesse lõimida.

Euroopa 2020 ja võrdsed võimalused

Käesolev väljaanne koondab andmeid erinevate sotsiaalsete gruppide (naised/mehed, noored/vanemaealised, erivajadusega inimesed, eri rahvusest inimesed) olukorra ja trendide kohta erinevates valdkondades nagu töö, haridus, teadus ja arendus, ettevõtlus, vaesus ja tõrjutus, hoolduskoormus, elu ja tervis ning keskkond ajaperioodil 2014-2020. Muuhulgas vaadeldakse strateegiates „Euroopa 2020“ ja „Eesti 2020“ seatud eesmärkide poole püüdlemist. Vaata väljaannet  

Ligipääsetavuse analüüs perioodil 2014-2020 struktuuritoetustest rahastatud projektides (12.48 MB)

Analüüs sisaldab ülevaadet struktuurifondide meetmetest 5.4.3. „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud“; 5.1.8  „Rahvusvaheliselt huvipakkuvate turismiatraktsioonide ja toetava taristu väljaarendamine“ ja 8.1.4 „Kaitsealade külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine“ kaasrahastatud projektide panusest erivajadusega inimestele ligipääsetavuse tagamisel, sh näiteid headest praktikatest erivajadusega inimestele füüsilisele keskkonnale ja informatsioonile juurdepääsu tagamisel. Eksperthinnangute andmisel on  töö teostaja MTÜ Ligipääsetavuse foorum lähtunud oma senisest objektide (hooned, rajatised jms) ja ehitusprojektide hindamise metoodikast ning hinnanud objektide ligipääsetavust järgmiste erivajaduste lõikes - liikumis-, nägemis-, kuulmis- ja intellektipuue.

Kuidas anda hoogu juurde naisettevõtlusele? (527.35 KB)

Miks leiavad naised harvem tee ettevõtlusega tegelemise juurde ja mida teha, et anda hoogu juurde naiste ettevõtlusele? Küsisime naiste ettevõtluskonverentsile „Hoogu naisettevõtlusele“ registreerunud naistelt arvamust selle kohta, mis nende hinnangul on suurimaks takistuseks oma ettevõtte loomisel ja ettevõtluses püsimajäämisel ja kas täna pakutavad ettevõtlustoetused ja -teenused vastavad nende arvates naiste loodud ettevõtete vajadusele. Millistest toetustest ja teenustest jääb vajaka ning mida peaks naiste ettevõtluse toetamiseks veel ette võtma?

Meetme „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0- 7 aastastele lastele ühikuhinna alusel“ infopäevad 14. ja 16.03.2018 (1.81 MB)

SA Innove korraldas 14. ja 16. märtsil 2018 Tartus ja Tallinnas infopäeva ESF meetme „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0- 7 aastastele lastele ühikuhinna alusel” taotlusvoorust rahastuse taotlejatele. Infopäeval räägiti ka võrdsete võimaluste edendamise võimalustest projekti tegevustes.  Vaata L. Pehki ettekannet.

projekti_moju_vordsetele_voimalustele.jpg

Kuidas hinnata projekti tegevuste mõju võrdsetele võimalustele? (723.92 KB)

Käesolev abimaterjal aitab Teil projekti tegevuste planeerimisel välja selgitada, milliseid võrdsete võimaluste edendamise tegevusi saaksite teie oma projektis ellu viia, aga ka seda, millised teie poolt projektis juba ellu viidud tegevustest aitavad kaasa võrdsete võimaluste edendamisele. Kui olete kirjutamas projekti aruannet, leiate siit juhiseid ka selle kohta, kuidas täita seirearuandes võrdsetele võimalustele avalduva mõju indikaatori näitajat ja sinna juurde kuuluvat selgituste osa.

juhised-huviringide-juhendajatele-700x997.jpg

Juhiseid teadushuviringide juhendajatele tüdrukutes LTT valdkonna vastu huvi äratamiseks ja hoidmiseks (1.54 MB)

Uuringu

 järelduste põhjal koostatud juhendmaterjal, mis abistab teadushuviringide juhendajatel tüdrukute seas LTT valdkonna vastu huvi äratada ja hoida. Juhend annab ülevaate põhjustest, miks tüdrukud tunnevad loodus-, täppis-, ja tehnikavaldkonna vastu vähe huvi Lihtsad ja tõhusad soovitused, kuidas kummutada levinud eelarvamusi, äratada ja hoida tüdrukutes huvi LTT vastu ning kaasata neid LTT huviringidesse. Sama teema kohta on valminud ka lühike infoleht lapsevanematele –