Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

Väljaanded

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Inimene istub ratastoolis ning vaatab veekogule, kus on suur laev.

Teenuste ligipääsetavusnõuded (488.56 KB)

Tagamaks kõikidele inimestele võrdsed võimalused olenemata nende vanusest või
tervislikust seisundist tuleb alates 28. juunist 2025 järgida suure hulga teenuste
osutamisel kohustuslikke ligipääsetavusnõudeid. Selles juhendis on kokkuvõtlik
ülevaade seda kohustust käsitlevatest regulatsioonidest. Juhendit on plaanis regulaarselt uuendada vastavalt muutustele õigusruumis ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA) esitatud täiendavatele küsimustele. See on juhendi 1. versioon, mis avaldati 17. november 2023.

Ligipääsetavuse kulu-tulu analüüs (3.35 MB)

Inimeste igapäevaseks eluks vajalik keskkond ja teenused ei ole kõikidele võrdselt kättesaadavad, põhilised avalike teenuste ligipääsetavuse kitsaskohad on seotud teenuste füüsilise kättesaadavusega, sh hoonete, taristu ja transpordi ligipääsmatusega. Analüüsi eesmärk oli saada aru, milliseid ja mis mahus  teenuseid, toetusi ja hüvitisi kasutatakse hetkel ligipääsmatu elukeskkonna kompenseerimiseks.

Analüüsi tulemused näitasid, et seonduvalt ligipääsmatu keskkonnaga peab riik panustama iga-aastaselt täiendavalt 11,8 miljonit sotsiaalteenuste pakkumisse.  Lisaks jääb hetkel  tulenevalt ligipääsmatust keskkonnast riigil saamata maksutuluna iga-aastaselt 47,4 miljonit eurot. Analüüsi koostas Sotsiaalministeeriumi tellimusel Civitta koostöös Ligipääsetavuse foorumiga

ÕPPEVIDEO: Ligipääsetav üritus

Üritus ei pea tähendama ainult teatrietendust või välikontserti, üritus on ka seminar või töögrupi kohtumine. Ligipääsetav üritus sünnib kombinatsioonis ligipääsetava keskkonna ja ligipääsetava info ja kommunikatsiooniga. Meeles tasub pidada, et üritus tänases mõistes võib toimuda füüsilises keskkonnas, virtuaalselt või on tegemist hübriidüritusega. Õppevideos tuuakse välja, milline üritus on erivajadustega inimestele ligipääsetav ja millele peaks üritust planeerides mõtlema.

Vaata videot SIIT

ÕPPEVIDEO: Ligipääsetav info ja kommunikatsioon

Digitaalsele keskkonnale ligipääsetavus hõlmab endas näiteks pangaülekannete tegemist või e-raamatute lugemist, aga ka meedia sisule ligipääsemist. Õppevideo annab ülevaate, milliseid lahendusi ja lähenemisviise vajavad erivajadusega inimesed, et info oleks ligipääsetav ning kuidas saab toimuda ligipääsetav kommunikatsioon.

Vaata videot SIIT

ÕPPEVIDEO: Ligipääsetav füüsiline keskkond

Füüsiline ruum meie ümber on kõige selgemini tajutav keskkond, kuhu end ette kujutada suudame. Õppevideo toob välja erivajadustega inimeste enda isiklikke näiteid, esindusorganisatsioonide nägemuse ning esmased soovitused, kuidas läbi inimese käe loodud keskkond on võimalikult iseseisvalt ligipääsetav erinevatele inimestele, kes võivad olla nii liikumis-, nägemis-, kuulmis-, kui ka intellekti puudega.

Vaata videot SIIT

Sooline võrdõiguslikkus ja võrdne kohtlemine struktuuri- ja investeerimisfondidest rahastatud projektides: toetuse kasutajate teadlikkus, motivatsioon ja selle suurendamise võimalused (1.38 MB)

Analüüsi keskmes on projektide elluviijate kogemus võrdsete võimalustega arvestamisel ning sisaldab soovitusi, kuidas muuta soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise, sh ligipääsetavusega arvestamine projektides süsteemsemaks ning toetuse taotlejate ja projektide elluviijate jaoks selgemaks ja kasutajasõbralikumaks.

HEA PRAKTIKA: Kuidas arvestada oma projektis sihtrühma mitmekesiseid vajadusi?

Mida struktuuritoetustest kaasrahastatud projektis silmas pidada, selleks et sinu tegevused arvestaksid erinevate sotsiaalsete rühmade vajadusi ning jõuaksid just nendeni, kes sinu projektist kõige enam võiksid kasu saada? Inspireeriva näite pakub MTÜ Johannes Mihkelsoni keskus. Videos jagatakse näpunäiteid, millele mõelda projekti kavandades ja ellu viies, et koolitusrühmad oleksid täis ning abistaksid just neid, kes tööturule naasmiseks või jõudmiseks kõige enam tuge vajavad. Projekte „Inspireeriv töö noortele“ ja „Väärikas töö noortele“ on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist.

Vaata videot SIIT

HEA PRAKTIKA: Kuidas suurendada oma projektis naiste ja meeste võrdsust?

Kuidas edendada struktuuritoetustest kaasrahastatud projektides soolist võrdõiguslikkust? Inspireeriva näite pakub majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kes tutvustab videos, milliseid lahendusi kasutati koostöös kommunikatsioonibürooga Havas selleks, et innustada tüdrukuid IT-erialade vastu huvi tundma. Projekti „IKT töö- ja karjääriteadlikkuse suurendamise teavitustegevused“ on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist.

Vaata videot SIIT