Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

Väljaanded

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Inimene istub ratastoolis ning vaatab veekogule, kus on suur laev.

Teenuste ligipääsetavusnõuded (488.56 KB)

Tagamaks kõikidele inimestele võrdsed võimalused olenemata nende vanusest või
tervislikust seisundist tuleb alates 28. juunist 2025 järgida suure hulga teenuste
osutamisel kohustuslikke ligipääsetavusnõudeid. Selles juhendis on kokkuvõtlik
ülevaade seda kohustust käsitlevatest regulatsioonidest. Juhendit on plaanis regulaarselt uuendada vastavalt muutustele õigusruumis ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA) esitatud täiendavatele küsimustele. See on juhendi 1. versioon, mis avaldati 17. november 2023.

projekti_moju_vordsetele_voimalustele.jpg

Kuidas hinnata projekti tegevuste mõju võrdsetele võimalustele? (723.92 KB)

Käesolev abimaterjal aitab Teil projekti tegevuste planeerimisel välja selgitada, milliseid võrdsete võimaluste edendamise tegevusi saaksite teie oma projektis ellu viia, aga ka seda, millised teie poolt projektis juba ellu viidud tegevustest aitavad kaasa võrdsete võimaluste edendamisele. Kui olete kirjutamas projekti aruannet, leiate siit juhiseid ka selle kohta, kuidas täita seirearuandes võrdsetele võimalustele avalduva mõju indikaatori näitajat ja sinna juurde kuuluvat selgituste osa.

juhised-huviringide-juhendajatele-700x997.jpg

Juhiseid teadushuviringide juhendajatele tüdrukutes LTT valdkonna vastu huvi äratamiseks ja hoidmiseks (1.54 MB)

Uuringu

 järelduste põhjal koostatud juhendmaterjal, mis abistab teadushuviringide juhendajatel tüdrukute seas LTT valdkonna vastu huvi äratada ja hoida. Juhend annab ülevaate põhjustest, miks tüdrukud tunnevad loodus-, täppis-, ja tehnikavaldkonna vastu vähe huvi Lihtsad ja tõhusad soovitused, kuidas kummutada levinud eelarvamusi, äratada ja hoida tüdrukutes huvi LTT vastu ning kaasata neid LTT huviringidesse. Sama teema kohta on valminud ka lühike infoleht lapsevanematele – 

ligipaasetavus-taust.jpg

Ligipääsetava sündmuse kontrollnimekiri (342.57 KB)

Juhendi eesmärk on aidata ürituste korraldajatel tagada, et nende korraldatud sündmus on ligipääsetav kõigile soovijatele. Juhend annab nõu, kuidas planeerida, korraldada ja viia läbi erinevaid sündmusi ja üritusi, nii, et need oleksid ligipääsetavad ka erivajadusega inimestele (kuulajatele ja esinejatele).

Как-избежать-использования-стереотипов-и-предрассудков-tiitelleht-700x989.png

Как избежать использования стереотипов и предрассудков при подготовке информационных материалов? (6.75 MB)

Целью данного руководства является направление людей, реализующих проекты и их действия на составление предназначенных к распространению информационных материалов, которые бы помогали обеспечению гендерного равенства и равного обращения групп меньшинств.

teabematerjalide-koostamine-kasiraamat-esileht-700x991.jpg

Teabematerjalide koostamine: kuidas vältida stereotüüpe ja eelarvamusi (6.59 MB)

Juhendi eesmärk on suunata projekte elluviivaid ja kajastavaid inimesi koostama teabematerjale nii, et need aitaksid kaasa soolise võrdõiguslikkuse saavutamisele ja vähemusrühmade võrdsele kohtlemisele. Selgitatakse, kuidas keelekasutus ja kuvandid toetavad soolise võrdõiguslikkuse edendamist ja diskrimineerimise ennetamist ning antakse näpunäiteid soo- ja vähemusgruppide suhtes levinud stereotüüpide äratundmiseks ja vältimiseks.  

PVV-tiitelleht-700x996.jpg

Puudega inimeste ligipääsetavuse tagamine projektides (700.74 KB)

Juhendi eesmärk on aidata projekti rakendajatel tagada puudega inimeste ligipääsetavus Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rahastatud projektides. Selgitatakse, mis on ligipääsetavus, millised eesmärgid peaksid projektis seoses ligipääsetavusega olema ning kuidas tagada ligipääsetavus kõikides projekti faasides.

SVV-tiitelleht-1-700x990.jpg

Soolise võrdõiguslikkuse edendamine projektides (700.65 KB)

Juhendi eesmärk on aidata projekti rakendajatel Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondidest rahastatud projektides soolist diskrimineerimist vältida ja soolist võrdõiguslikkust edendada. Selgitatakse, millised tegevused peaksid projektis seoses soolise võrdõiguslikkusega olema ning kuidas kõikides projekti faasides soolise võrdõiguslikkuse põhimõtetega arvestada.

VV-tiitelleht-700x996.jpg

Võrdne kohtlemine projektides (673.97 KB)

Juhendi eesmärk on aidata projekti rakendajatel Euroopa Ühtekuuluvuspoliitika fondide rahastatud projektides vältida diskrimineerimist ja edendada võrdset kohtlemist. Selgitatakse, mis on võrdne kohtlemine, millised eesmärgid peaksid projektis seoses võrdse kohtlemisega olema ning kuidas kõikides projekti faasides võrdse kohtlemise põhimõtetega arvestada.  

seosed-vordsete-voimalustega-esileht-700x979.jpg

Võrdsete võimaluste edendamine meetme tegevustes (1.23 MB)

Juhendi eesmärk on selgitada, kuidas edendada võrdseid võimalusi meetme tegevustes. Selgitatakse soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise algtõdesid. Kirjeldatakse üldiseid põhimõtteid soolise võrdõiguslikkuse eesmärkidega arvestamiseks ning vähemusgruppidesse kuuluvatele isikutele võrdsete võimaluste loomiseks. Iga meetme kohta tuuakse välja konkreetsed põhimõtted ja tegevused, mis antud meetme raames aitavad panustada soolise võrdõiguslikkuse edendamisse ja võrdsete võimaluste tagamisse.