Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

Väljaanded

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Ligipääsetavuse kulu-tulu analüüs (3.35 MB)

Inimeste igapäevaseks eluks vajalik keskkond ja teenused ei ole kõikidele võrdselt kättesaadavad, põhilised avalike teenuste ligipääsetavuse kitsaskohad on seotud teenuste füüsilise kättesaadavusega, sh hoonete, taristu ja transpordi ligipääsmatusega. Analüüsi eesmärk oli saada aru, milliseid ja mis mahus  teenuseid, toetusi ja hüvitisi kasutatakse hetkel ligipääsmatu elukeskkonna kompenseerimiseks.

Analüüsi tulemused näitasid, et seonduvalt ligipääsmatu keskkonnaga peab riik panustama iga-aastaselt täiendavalt 11,8 miljonit sotsiaalteenuste pakkumisse.  Lisaks jääb hetkel  tulenevalt ligipääsmatust keskkonnast riigil saamata maksutuluna iga-aastaselt 47,4 miljonit eurot. Analüüsi koostas Sotsiaalministeeriumi tellimusel Civitta koostöös Ligipääsetavuse foorumiga

Sooline võrdõiguslikkus ja võrdne kohtlemine struktuuri- ja investeerimisfondidest rahastatud projektides: toetuse kasutajate teadlikkus, motivatsioon ja selle suurendamise võimalused (1.38 MB)

Analüüsi keskmes on projektide elluviijate kogemus võrdsete võimalustega arvestamisel ning sisaldab soovitusi, kuidas muuta soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise, sh ligipääsetavusega arvestamine projektides süsteemsemaks ning toetuse taotlejate ja projektide elluviijate jaoks selgemaks ja kasutajasõbralikumaks.

Soolise võrdõiguslikkuse edendamine haridusprojektides

Mõttekoja Praxis analüüs uurib, kas ja kuidas on soolist võrdõiguslikkust edendatud struktuurivahenditest rahastatud haridusprojektides. Analüüsi fookuses on meetmete „Õppenõustamisteenuste arendamine ja kättesaadavuse tagamine“, „Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine“ ning „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ raames ellu viidud projektid. Analüüs annab muu hulgas soovitusi, kuidas võrdõiguslikkust senisest mõjusamalt projektidesse lõimida.

Ligipääsetavuse analüüs perioodil 2014-2020 struktuuritoetustest rahastatud projektides (12.48 MB)

Analüüs sisaldab ülevaadet struktuurifondide meetmetest 5.4.3. „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud“; 5.1.8  „Rahvusvaheliselt huvipakkuvate turismiatraktsioonide ja toetava taristu väljaarendamine“ ja 8.1.4 „Kaitsealade külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine“ kaasrahastatud projektide panusest erivajadusega inimestele ligipääsetavuse tagamisel, sh näiteid headest praktikatest erivajadusega inimestele füüsilisele keskkonnale ja informatsioonile juurdepääsu tagamisel. Eksperthinnangute andmisel on  töö teostaja MTÜ Ligipääsetavuse foorum lähtunud oma senisest objektide (hooned, rajatised jms) ja ehitusprojektide hindamise metoodikast ning hinnanud objektide ligipääsetavust järgmiste erivajaduste lõikes - liikumis-, nägemis-, kuulmis- ja intellektipuue.

Poistele ja tüdrukutele võrdsete võimaluste tagamine kutsekeskhariduse omandamiseks ja tööturul osalemiseks (434.52 KB)

Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskavas 2014-2020 on seatud eesmärgiks aastaks 2023 saavutada üldkeskhariduse ja kutsekeskhariduse tasemel õppurite suhteks 60%/ 40%. Uuringust selgub, milline on täna üld- ja kutsekeskhariduse tasemel õppurite sooline jaotus ja millised valikud ja takistused selle eesmärgi saavutamisel ees seisavad aga ka millist mõju avaldab põhikoolist gümnaasiumiosa lahutamine poistele ja tüdrukutele ning millised edasiõppimisvõimalused avanevad neile peale põhikooli.

LTT-uuring-esileht-700x1036-692x1024.png

LTT valdkonna huviharidus - sooline aspekt. Uuringu aruanne (2.41 MB)

Käesoleva uuringu eesmärk on toetada struktuurivahendite kasutajaid soolise võrdõiguslikkuse edendamise kohutuse täitmiseks vajaliku teabe ja abimaterjalidega. Uuringust selgub, kuidas äratada ja hoida tüdrukutes huvi loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna vastu.