Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

Väljaanded

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

ÕPPEVIDEO: Ligipääsetav üritus

Üritus ei pea tähendama ainult teatrietendust või välikontserti, üritus on ka seminar või töögrupi kohtumine. Ligipääsetav üritus sünnib kombinatsioonis ligipääsetava keskkonna ja ligipääsetava info ja kommunikatsiooniga. Meeles tasub pidada, et üritus tänases mõistes võib toimuda füüsilises keskkonnas, virtuaalselt või on tegemist hübriidüritusega. Õppevideos tuuakse välja, milline üritus on erivajadustega inimestele ligipääsetav ja millele peaks üritust planeerides mõtlema.

Vaata videot SIIT

ÕPPEVIDEO: Ligipääsetav info ja kommunikatsioon

Digitaalsele keskkonnale ligipääsetavus hõlmab endas näiteks pangaülekannete tegemist või e-raamatute lugemist, aga ka meedia sisule ligipääsemist. Õppevideo annab ülevaate, milliseid lahendusi ja lähenemisviise vajavad erivajadusega inimesed, et info oleks ligipääsetav ning kuidas saab toimuda ligipääsetav kommunikatsioon.

Vaata videot SIIT

ÕPPEVIDEO: Ligipääsetav füüsiline keskkond

Füüsiline ruum meie ümber on kõige selgemini tajutav keskkond, kuhu end ette kujutada suudame. Õppevideo toob välja erivajadustega inimeste enda isiklikke näiteid, esindusorganisatsioonide nägemuse ning esmased soovitused, kuidas läbi inimese käe loodud keskkond on võimalikult iseseisvalt ligipääsetav erinevatele inimestele, kes võivad olla nii liikumis-, nägemis-, kuulmis-, kui ka intellekti puudega.

Vaata videot SIIT

Sooline võrdõiguslikkus ja võrdne kohtlemine struktuuri- ja investeerimisfondidest rahastatud projektides: toetuse kasutajate teadlikkus, motivatsioon ja selle suurendamise võimalused (1.38 MB)

Analüüsi keskmes on projektide elluviijate kogemus võrdsete võimalustega arvestamisel ning sisaldab soovitusi, kuidas muuta soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise, sh ligipääsetavusega arvestamine projektides süsteemsemaks ning toetuse taotlejate ja projektide elluviijate jaoks selgemaks ja kasutajasõbralikumaks.

HEA PRAKTIKA: Kuidas arvestada oma projektis sihtrühma mitmekesiseid vajadusi?

Mida struktuuritoetustest kaasrahastatud projektis silmas pidada, selleks et sinu tegevused arvestaksid erinevate sotsiaalsete rühmade vajadusi ning jõuaksid just nendeni, kes sinu projektist kõige enam võiksid kasu saada? Inspireeriva näite pakub MTÜ Johannes Mihkelsoni keskus. Videos jagatakse näpunäiteid, millele mõelda projekti kavandades ja ellu viies, et koolitusrühmad oleksid täis ning abistaksid just neid, kes tööturule naasmiseks või jõudmiseks kõige enam tuge vajavad. Projekte „Inspireeriv töö noortele“ ja „Väärikas töö noortele“ on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist.

Vaata videot SIIT

HEA PRAKTIKA: Kuidas suurendada oma projektis naiste ja meeste võrdsust?

Kuidas edendada struktuuritoetustest kaasrahastatud projektides soolist võrdõiguslikkust? Inspireeriva näite pakub majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kes tutvustab videos, milliseid lahendusi kasutati koostöös kommunikatsioonibürooga Havas selleks, et innustada tüdrukuid IT-erialade vastu huvi tundma. Projekti „IKT töö- ja karjääriteadlikkuse suurendamise teavitustegevused“ on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist.

Vaata videot SIIT

HEA PRAKTIKA: Kuidas suurendada oma projektis ligipääsetavust?

Kuidas parandada struktuuritoetustest kaasrahastatud projektides ligipääsetavust? Inspireeriva näite pakub Paksu Margareeta muuseum-külastuskeskus, kes tutvustab videos, kuidas sisukalt sihtrühmi kaasates mõelda ehitus- või renoveerimisprojekt läbi nii, et see oleks ligipääsetav kõigile, ka erivajadusega inimestele. Projekti „Paksu Margareeta arendamine kaasaegseks perekeskseks muuseumkülastuskeskuseks“ rahastati Euroopa Regionaalarengu fondist.

Vaata videot SIIT

kaanepiltHPK.png

Parimad viisid võrdsete võimaluste loomiseks (1.6 MB)

Kuidas arvestada sisukalt ja mõjusalt oma projektis soolise võrdõiguslikkuse, ligipääsetavuse ja võrdse kohtlemise nõudega? ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus koondas juba ellu viidud projektidest parimad näited ja nõuanded kogumikku „Parimad viisid võrdsete võimaluste loomiseks. Häid näiteid perioodil 2014-2020 struktuuritoetuste abil rahastatud projektidest“. Kogumik pakub ideid ja inspiratsiooni kõigile, kes projektide taotlemise ja elluviimisega tegelevad.

Soolise võrdõiguslikkuse edendamine haridusprojektides

Mõttekoja Praxis analüüs uurib, kas ja kuidas on soolist võrdõiguslikkust edendatud struktuurivahenditest rahastatud haridusprojektides. Analüüsi fookuses on meetmete „Õppenõustamisteenuste arendamine ja kättesaadavuse tagamine“, „Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine“ ning „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ raames ellu viidud projektid. Analüüs annab muu hulgas soovitusi, kuidas võrdõiguslikkust senisest mõjusamalt projektidesse lõimida.

Euroopa 2020 ja võrdsed võimalused

Käesolev väljaanne koondab andmeid erinevate sotsiaalsete gruppide (naised/mehed, noored/vanemaealised, erivajadusega inimesed, eri rahvusest inimesed) olukorra ja trendide kohta erinevates valdkondades nagu töö, haridus, teadus ja arendus, ettevõtlus, vaesus ja tõrjutus, hoolduskoormus, elu ja tervis ning keskkond ajaperioodil 2014-2020. Muuhulgas vaadeldakse strateegiates „Euroopa 2020“ ja „Eesti 2020“ seatud eesmärkide poole püüdlemist. Vaata väljaannet