Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse strateegia aastateks 2020-2025

Sooline ebavõrdsus tööhõives, palgas, hoolduses ja pensionides on visa kaduma. Strateegias on kirjeldatud põhimeetmeid, millega neist puudujääkidest üle saada ja anda Euroopale võimalus saavutada oma täielik potentsiaal ettevõtluses, poliitikas ja ühiskonnas. Muu hulgas soovitakse teha lõpp soolisele vägivallale ja soolisele stereotüpiseerimisele; tagada võrdne tööturul osalemine ja võrdsed võimalused, sealhulgas võrdne tasu; ning saavutada otsuste tegemisel ja poliitikas sooline tasakaal.

Komisjoni ettepanekutega mitmeaastase finantsraamistiku kohta tagatakse soolise mõõtme integreerimine kogu finantsraamistikku ja täpsemalt mitmesugustesse ELi rahastamis- ja eelarvelise tagatise vahenditesse, eelkõige järgmistesse: Euroopa Sotsiaalfond+, Euroopa Regionaalarengu Fond, programm „Loov Euroopa“, Euroopa Merendus- ja Kalandusfond, Ühtekuuluvusfond ja programm „InvestEU“. Rahastamisega toetatakse meetmeid, millega edendatakse naiste osalemist tööturul ning töö- ja eraelu tasakaalu, investeeritakse hooldusasutustesse, toetatakse naisettevõtlust, võideldakse teatavatel kutsealadel esineva soolise segregatsiooni vastu ning tegeletakse tüdrukute ja poiste ebavõrdse esindatusega teatavates haridus- ja koolitussektorites.

Loe Euroopa Komisjoni pressiteadet

ELi soolise võrdõiguslikkuse strateegia aastateks 2020-2025