Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Euroopa Komisjon avaldas soolise palgalõhe vähendamise tegevuskava aastateks 2017–2019

Euroopa Komisjoni teatises on öeldud, et soolise palgalõhe vähenemine Euroopa Liidus on seiskunud. Endiselt valitseb tööturul ulatuslik sooline segregatsioon, töö- ja eraelu tasakaalustamise meetmed on ebapiisavad ja soodustavad soostereotüüpide püsimist, töötajate palkade läbipaistvuse puudumine võimaldab diskrimineerimist.

Euroopa Komisjon peab soolise palgalõhe vähendamisel oluliseks järgmiseid tegevussuundi:

  1. võrdse tasustamise põhimõtte kohaldamise tõhustamine;
  2. ametiala- ja sektoripõhise segregatsiooni vastu võitlemine;
  3. nn klaaslae purustamine: vertikaalse segregatsiooni vastu võitlemise algatused;
  4. hoolduskohustusest tingitud ebavõrdsuse vähendamine;
  5. naiste oskuste, jõupingutuste ja kohustuste suurem väärtustamine;
  6. suurema selguse saavutamine: ebavõrdsuse ja stereotüüpide esiletoomine;
  7. hoiatamine soolise palgalõhe eest ja sellest teavitamine;
  8. soolise palgalõhe vähendamise eesmärgiga partnerluste edendamine.

Loe edasi