Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Eakate põhiõigusi tuleb paremini kaitsta

Ligikaudu 60% eurooplastest arvab, et kõrgem vanus takistab töö leidmist. Ühiskond peab eakaid sageli koormaks. Liiga sageli ei arvestata eakate põhilisi inimõigusi. Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) vaatleb 2018. aasta aruandes, kuidas on muutumas suhtumine eakate õigustesse.

„Põhiõigused ei ole ainult noortele. Need kaitsevad igaüht olenemata vanusest,“ märgib FRA direktor Michael O’Flaherty „Peame paremini kaitsma oma kogukondade eakaid liikmeid. On saabunud aeg muuta poliitilised lubadused reaalseteks tegevusteks. Peame seisma eakate poliitiliste,  ühiskondlike, majanduslike, kultuuriliste ja kodanikuõiguste eest.“

Tänavune põhiõiguste aruanne keskendub eakate võrdsele kohtlemisele ja nende põhiõiguste austamisele. Aruandes märgitakse, et teemat teadvustatakse üha enam. Eakate õigusi arvestatakse rohkem ka poliitikas. Samas soovitab aruanne mitte kasutada universaallahendusi, sest naiste, etniliste vähemuste ja puuetega inimeste probleemid kokku võivad nende elanikkonnagruppide vananedes muutuda keeruliseks väljakutseks.

Aruanne hoiatab praegusi noori, et neil võib olla elus hiljem raske, kui nende haridus jääb puudulikuks ja nad ei leia tööd.

Aruanne rõhutab vajadust laiendada diskrimineerimisvastast kaitset, võttes vastu Euroopa Liidu võrdse kohtlemise direktiivi, mille diskrimineerimisvastane kaitse ulatuks tööhõivest kaugemale  hõlmates muu hulgas teenuste, eluaseme ja tervishoiu kättesaadavust.

Aruandes soovitatakse ka paremini kasutada Euroopa Liidu rahastust, et edendada eakate kaasamist ja võrdset kohtlemist. FRA arvamuse punktis 1.3 on öeldud, et ELi asutused ja liikmesriigid peaksid kaaluma Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ning ka teiste ELi rahastamisvahendite kasutamist, et edendada õiguspõhist lähenemisviisi vananemisele. Et soodustada reforme, mis edendavad õigust elada inimväärset ja iseseisvat elu, samuti eakate osalusvõimalusi, peaksid ELi asutused ja liikmesriigid järgmisel programmiperioodil (pärast 2020. aastat) kinnitama programmide eeltingimused, samuti eeltingimuste täitmise järelevalvet käsitlevad sätted.

Sellised meetmed peaksid tagama, et ELi rahalisi vahendeid kasutatakse inimeste põhiõigusi silmas pidades. Peale selle peaksid ELi asutused ja liikmesriigid eakate eriprobleeme süstemaatiliselt käsitlema poliitika kooskõlastamise põhimehhanismide, näiteks Euroopa poolaasta raames.

Loe edasi:

Muutuvad arusaamad – õigustepõhine lähenemine vananemisele

Põhiõiguste aruanne 2018. FRA arvamused