Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine

Andmetöötluspõhimõtted
 

Sotsiaalministeerium lähtub oma tegevuses avaliku teabe seadusest. Seetõttu on suhtlus ministeeriumiga avalik seaduses sätestatud ulatuses. Meie materjalidega võib tutvuda teabenõude esitamisega. Meie avaliku dokumendiregistriga saab tutvuda siin.

Töö käigus koguneb meile ka isikuandmeid, sh tundlikku ja eraelulist teavet, näiteks siis, kui Te pöördute meie poole. Samuti on sotsiaalministeeriumi haldusalas mitmeid riiklikke andmekogusid. Riiklikud andmekogud on loodud seaduse alusel ja avaliku ülesande täitmiseks. Riiklike andmekogude põhimäärused on avaldatud Riigi Teatajas. Andmekogu põhimäärus sätestab, mis eesmärgil, mis andmeid ja kui kaua töödeldakse.

 

Teie õigused oma andmetega seoses


Lähtume isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest ja teistest õigusaktidest.

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida me oleme Teie kohta kogunud.

Selleks esitage digitaalselt allkirjastatud taotlus sotsiaalministeeriumile aadressil info@sm.ee või omakäeliselt allkirjastatud taotlus paberil aadressil Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn. Vastame Teie taotlusele esimesel võimalusel, kuid hiljemalt ühe kuu jooksul arvates taotluse saamisest. Erandlikel juhtudel, eelkõige taotluse keerukust või taotluste hulka arvestades võime vastamise kuupäeva pikendada. Teie kohta käivad andmed väljastame vastavalt Teie soovile kas paberil või elektrooniliselt.

Me keeldume Teie soovist üksnes siis, kui see võib:

  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
  • kahjustada riiklikku julgeolekut;
  • takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuste täideviimist;
  • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitset.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist.

Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise piiramist või kustutamist.

Oma õiguste kasutamine on tasuta. Ainult juhul, kui taotlus on põhjendamatu või ülemäärane (eelkõige korduva iseloomu tõttu), võime meetmete rakendamise eest küsida tasu või keelduda meetme rakendamisest. Sellisel juhul on meil kohustus põhjendada, miks me leiame, et taotlus on põhjendamatu või ülemäärane.

Kõigis küsimustes, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemisega sotsiaalministeeriumis, saate vastuse meie andmekaitsespetsialistilt. Palume kirjutada aadressil andmekaitse@sm.ee.
Patsiendiportaaliga seotud küsimuste korral palume pöörduda Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kasutajatoe poole telefonil +372 794 3943 (7.00–22.00) või elektronposti aadressil abi@tehik.ee.

Lisainfo

Seadused:

Põhimäärused:

 

Selgitustaotlusele, märgukirjale, teabenõudele vastamine
 

Teie isikuandmeid kasutame Teile vastamiseks. Teie pöördumised registreeritakse meie dokumendihaldussüsteemis ning edastatakse asjassepuutuvatele teenistujatele vastamiseks.

Teie pöördumise andmestik on avaliku teabe seaduse kohaselt nähtav meie dokumendiregistris. Seal on näha kirja saatja või saaja initsiaalid, mitte Teie nimi. Kuna meile kirjutatakse sageli tundlikel teemadel, siis see on Teie eraelu kaitseks. Avaliku teabe seaduse kohaselt on Teiega peetav kirjavahetus juurdepääsupiiranguga.

Kui olete saatnud meile pöördumise, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, edastame selle asjaomasele asutusele. Pöördumise edastamisest teavitame ka Teid.

Sõltumata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus).

Teiega peetud kirjavahetust võime kasutada ka asutuse-siseselt oma töö kvaliteedi hindamiseks. Kirjavahetuse statistikat ja kokkuvõtteid avaldame umbisikuliselt, ilma nimedeta.

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame viis aastat. Selle tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele.

 

Võrgulehe külastamine 


Kui külastate meie võrgulehte ja tutvute sealse infoga, piirduvad Teie kohta kogutavad ja säilitatavad andmed Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga), Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga ning külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

Me ei seo IP-aadresse isikut tuvastava teabega ning kasutame neid üksnes isikustamata kujul. Me kogume ja säilitame andmeid selle kohta, millist võrgulehe osa Te külastate ja kui kaua seal peatute. Selleks kasutame küpsiseid ehk väikseid tekstifaile, mis salvestatakse Teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui meie kodulehte külastate. Küpsiste kasutamist saate piirata oma brauseri seadete kaudu. Neid andmeid kasutame külastusstatistika koostamiseks, et selle põhjal võrgulehte arendada ja muuta see külastajasõbralikumaks.

 

Sotsiaalministeeriumisse tööle kandideerimine
 

Ametikohtade täitmiseks konkursse ja värbamist, sh kandidaatide hindamist, korraldab sotsiaalministeeriumi personalitöö eest vastutav töötaja. Avaliku konkursi korraldamisest teatatakse sotsiaalministeeriumi veebilehel.

Jätame endale õiguse loobuda väljakuulutatud konkursist või muuta juba väljakuulutatud konkursi tingimusi. Sellisel juhul teavitame kandidaate ministeeriumile esitatud kontaktandmete kaudu ja avalikkust konkursiteate avaldamise kohas.

Värbamisprotsessis läbivad kandidaadid üldjuhul mitu vooru ning kandidaatide hindamisse kaasame vajadusel välised asjatundjad. Värbamisprotsessis võib kandidaadi kohta koguda täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandidaadil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.

Eeldame, et kandideerija on kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks. Samuti on soovitajad nõustunud sellega, et sotsiaalministeerium nende poole teabe saamiseks pöördub. Kandideerimisdokumente kasutame üksnes konkreetse konkursi raames. Kui kandidaat võiks sobida mõnele muule kohale, millele on käimas avalik konkurss, küsime kandidaadilt, kas võime tema kandideerimisdokumendid edastada hindamiseks teise konkursi eest vastutavale töötajale.

Ametikohale asumise ettepaneku teeme kandidaadile, kelle haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad enim teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele. Paremuselt järgmise kandidaadi võib ametikohale nimetada avaliku teenistuse seaduse § 18 lõikes 10 sätestatud juhtudel. Sellisel juhul uut konkurssi välja ei kuulutata.

Konkursil osalenutele teatame konkursi tulemustest kirjalikult või muul kokkulepitud viisil koheselt.

Säilitame konkursi jooksul saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:

  • värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks – kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
  • paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest);
  • kandideerinu nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.

Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

 

Isikuandmetega seotud rikkumine
 

Kui sotsiaalministeeriumis toimub isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu Teie õigustele ja vabadustele, vormistame selle kohta nõutud dokumendid ning esitame need Andmekaitse Inspektsioonile. Kindlasti võtame kasutusele meetmed, et rikkumine kohe lõpetada.

Kui rikkumise tulemusena tekib Teie õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, teavitame sellest ka Teid. Teavituse eesmärk on võimaldada Teil endal võtta vajalikke ettevaatusabinõusid olukorra leevendamiseks.