Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Miks pöörata projektide kavandamisel ja elluviimisel tähelepanu ligipääsetavuse edendamisele?

Ligipääsetavuse edendamine projektide kavandamisel ja elluviimisel on oluline mitmel põhjusel:

Võrdsed võimalused

Ligipääsetavuse tagamine aitab luua võrdseid võimalusi kõigile inimestele, olenemata nende füüsilisest võimekusest, vanusest, sotsiaalsest taustast või geograafilisest asukohast.

Inimeste tervis ja eluiga

Vanemaealiste ja puudega inimeste osakaalu suurenemine: Vanemaealiste osakaal rahvastikus ning puudega inimeste arv suureneb. On vaja parandada elukeskkonna ligipääsetavust ning leida uusi lahendusi pikaajalise hoolduse süsteemi ajakohastamiseks. 

Innovatsioon ja areng

Ligipääsetavuse parandamine võib soodustada innovatsiooni ja arengut, kuna see võimaldab rohkemate inimeste kaasamist ja osalemist. Näiteks teadus- ja arendustegevuse rakendamise võimekus on piirkonniti erinev. 

Sotsiaalne kaasatus

Ligipääsetavuse parandamine aitab kaasa sotsiaalsele kaasatusele, vähendades eraldatust ja marginaliseerumist.

Kultuuriruum ja elukeskkond

Elukeskkonna kujundamisel arvestatakse kõigi inimeste vajadustega ning otsustes järgitakse läbivalt kvaliteetse ruumi põhialuseid ja kaasava disaini põhimõtteid, et tagada igaühele nii vaimse, füüsilise kui ka digiruumi ligipääsetavus ja mugavus. Kasutusel on uuenduslikud tehnoloogiad ja looduslähedased lahendused, mis vähendavad ajakulu vahemaade läbimisel ja tagavad hea elukeskkonna terves Eestis.

Elu-, õpi-, vaba aja veetmise ja töökeskkonnad ning liikumise nende vahel tuleb muuta tervislikke, keskkonnahoidlikke ja turvalisi valikuid soodustavaks ning ligipääsetavamaks kõikidele ühiskonnaliikmetele. 

Jätkusuutlikkus

Ligipääsetavuse edendamine aitab kaasa jätkusuutlikkusele, kuna see võimaldab ressursside tõhusamat kasutamist ja vähendab keskkonnamõju.

Eesti 2035 strateegia

Eesti riigi pikaajaline arengustrateegia "Eesti 2035" rõhutab ligipääsetavuse tähtsust. Strateegia seab Eesti riigile ja rahvale järgmiseks viieteistkümneks aastaks strateegilised sihid ning määrab kindlaks nende saavutamiseks vajalikud muutused.

Vaata lisaks: 

Eesti Vabariigi Valitsus/ Strateegia "Eesti 2035"/Arenguvajadused |