Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Horisontaalsed põhimõtted toetuse andmise tingimustes

Soolise võrdõiguslikkuse, võrdse kohtlemise ja ligipääsetavuse horisontaalse põhimõttena arvestamise miinimumnõuded on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060, artikli 9 lõigetes 2 ja 3. Kõikide meetmete kavandamisel ja rakendamisel tuleb tagada, et võetakse arvesse ja edendatakse meeste ja naiste võrdõiguslikkust, soolise aspekti arvestamist ning sooküsimuste lõimimist ja  välistada  igasugune diskrimineerimine soo, rassi või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuse, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse põhjal. Samuti tuleb kõikide tegevuste raames tagada erivajadustega inimeste ligipääs. 

Horisontaalsete põhimõtetega arvestamist  jälgitakse nii meetme kui projekti tasandil EE2035 näitajatega Soolise võrdõiguslikkuse indeks; Hoolivuse ja koostöömeelsuse mõõdik (võrdne kohtlemine), Ligipääsetavuse näitaja. 

Määruse paragrahvis 3 on välja toodud horisontaalsed põhimõtted ja näitajad, millega määruses toetatavatel tegevustel on puutumus. Kui TAT tasandil on välja toodud, et TAT panustab mõnda horisontaalsesse teemasse, tuleb seda projekti kavandades ja ellu viies arvestada ning taotlusvormis välja tuua, kuidas vastavasse näitajasse panustatakse.  Neile näitajatele sihttasemeid ei seata ja nende saavutamist ka meetme/projekti tasandil ei mõõdeta. Näitajad ja neisse panustavad tegevused sisestatakse taotlusvormis meetme tegevuse üleste näitajate all.