Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Horisontaalsete rakendamistingimuste täitmise tagamisest perioodil 2021-2027 (Slovakkia näitel)

Rakendamistingimuste eesmärk on Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika tulemuspõhise rakendussüsteemi tagamine. Rakendamistingimusi on kahte liiki – horisontaalsed, mis kehtivad kõikidele erieesmärkidele (nt Euroopa Liidu põhiõiguste harta) ja valdkondlikud (nt kehtiv arengukava). Rakendamistingimused peavad olema täidetud ja nende täitmist jälgitakse kogu perioodi jooksul.

Horisontaalsete rakendamistingimuste täitmist tagavaks organiks on Slovakkia Töö-, sotsiaal- ja pereministeeriumi juurde loodud vastav osakond nn horisontaalsete põhimõtete koordineerimise osakond. Nende ülesandeks on tagada järgmiste horisontaalsete rakendamistingimuste täitmine:

 1. Põhiõiguste harta tõhus kohaldamine ja rakendamine
 2. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamine ja kohaldamine vastavalt nõukogu otsusele 2010/48/EÜ1

Osakonna  esindajad (nn horisontaalsete põhimõtete koordinaatorid) osalevad täisliikmena kõigis ESI fondide raames toimuvate programmide ettevalmistamise ja elluviimise seirekomisjonides ja töörühmades. Horisontaalsete põhimõtete koordinaatorite (edaspidi „HP koordinaator“) ülesanne on määratleda toetuse andmise tingimustes nõuded horisontaalsete põhimõtetega arvestamiseks ja nende kontrollimise meetod, mis on siduvad korraldusasutusele / vahendusasutustele / teistele rakendusprotsessidega seotud üksustele. Põhivastutus fondide tõhusa ja tulemusliku rakendamise eest, mis hõlmab ka valitud tegevuste vastavust horisontaalsete põhimõtetega, lasub korraldusasutusel. HP koordinaator töötab välja metoodilisi juhiseid EL-i vahendite rakendamise protsessis osalevatele üksustele ning annab sisendit juhtimis-, juurutamis-, seire-, hindamis- ja kontrolliprotsessidesse, et tagada nõuetekohane rakendamine ja vastavus horisontaalsete põhimõtetega. Horisontaalsete põhimõtete rakendamise tagamiseks ellu viidud tegevusi rahastatakse tehnilise abi vahenditest. Horisontaalsete põhimõtetega arvestamist rakendatakse diskvalifitseerimise kriteeriumina, mis tähendab, et kõik abikõlblikud tegevused peavad ettevalmistus-, rakendamis- ja kontrolliprotsessi osana vastama EL põhiõiguste hartale ja ÜRO Puuetega Inimeste Konventsioonile. Toetuse saaja kohustus arvestada horisontaalsete põhimõtetega on sätestatud ka toetuse saajaga sõlmitavas lepingus.

Horisontaalse põhimõttega „Põhiõiguste harta tõhus korraldamine ja rakendamine“ arvestamise tagamiseks on kavas rakendada järgmisi meetmeid:

Juhtimis- ja rakendusmeetmed

 • Kõik 2021-2027 programmdokumendid, haldus- ja muud dokumendid ja nende muudatused esitatakse HP koordinaatoritele kinnitamiseks.
 • Horisontaalsete põhimõtete koordineerimise osakonna poolt koostatakse metoodiline juhend horisontaalsete põhimõtetega arvestamiseks.
 • Korraldusasutus, vahendusasutused ja teised EL-i vahendite rakendamisega seotud üksused määravad vähemalt ühe HP koordinaatoriga koostööd tegeva kontaktisiku, kes vastutab horisontaalsete põhimõtete juurutamiseks vajalike protsesside seadistamise, koordineerimise ja korrektse rakendamise eest üksikute protsesside raames, vastastikuse kommunikatsiooni eest, järelevalve eest, nõutavate andmete registreerimise eest jne.
 • HP koordinaatorite poolt korraldatakse koolitusi korraldusasutuse, vahendusasutuste ja muude juhtimise, koordineerimise, rakendamise, hindamise, järelevalve ja kontrolliga seotud üksuste ametnikele.
 • Avatud taotlusvooru taotlusvormile lisatakse nõue kirjeldada, mil moel taotleja/toetuse saaja tagab EL põhiõiguste harta ja ÜRO PIK konventsiooni järgimise. Erinõuded kehtestatakse vastavalt taotlusvooru fookusele, projektide oodatavatele tulemustele ja väljunditele, abikõlblikele tegevustele ja sihtrühmadele. Taotleja poolt taotluses esitatud teavet kasutatakse edaspidi projekti vastavuse hindamisel.  HP koordinaatori ettepanekul võidakse nõuda lisaks taotlusele ka lisade esitamist, mis on aluseks taotluse vastavuse hindamisel horisontaalsetele põhimõtetele. Taotleja deklareerib esitatud projekti vastavust horisontaalsetele põhimõtetele ka taotleja kinnituses.
 • Taotlejaid teavitatakse taotlusvooru infopäevadel ning taotlejatele/toetuse saajatele mõeldud juhendite kaudu horisontaalsete põhimõtetega arvestamise kohustustest ning konkreetsetest tingimustest, mis vastavas taotlusvoorus tuleb täita.

Projektide valik

 • Horisontaalsete põhimõtetega arvestamist hinnatakse vastavuskriteeriumina spetsiaalse hindamiskriteeriumi abil. Hindamist viivad läbi professionaalsed hindajad, keda koolitab HP koordinaator või tema volitatud isik. Teave selle kohta, kuidas hinnata taotluse vastavust horisontaalsetele põhimõtetele, on kirjeldatud ka hindaja juhendis.

Seire

 • Korraldusasutus, rakendusasutused- ja üksused teevad koostööd HP koordinaatoriga, et seirata horisontaalsete põhimõtetega arvestamist projekti tasemel.
 • HP koordinaator teeb koostööd korraldusasutuse ja rakendusasutustega asjakohaste horisontaalsete põhimõtetega arvestamise mõõdikute väljatöötamisel.
 • Rakendusüksus registreerib tuvastatud rikkumised horisontaalsete põhimõtetega arvestamises projekti seire protsessis ja konsulteerib HP koordinaatoriga võimalike lahenduste osas. Rakendusüksus fikseerib ka juhtumid, kus fondidest toetatavad toimingud ei vasta EL põhiõiguste hartale ja ÜRO konventsioonile ning esitab EL põhiõiguste hartat ja ÜRO konventsiooni puudutavad kaebused HP koordinaatorile kord kvartalis. HP koordinaator on kohustatud nendest juhtumitest teavitama seirekomisjoni kord aastas. Rakendusüksus kogub vajadusel asjakohaseid täiendavaid andmeid, et tagada horisontaalsete põhimõtetega arvestamise seire.

Paikvaatlus

 • Projektides elluviidavate tegevuste kooskõla horisontaalsete põhimõtetega kontrollitakse rakendusüksuse poolt tavapärase paikvaatluse raames. HP koordinaator või volitatud isik koolitab rakendusüksuse paikvaatlusi läbiviivaid töötajaid teostama horisontaalsete põhimõtetega arvestamise kontrolli.
 • Kui paikvaatluse käigus leitakse, et projekti elluviija on rikkunud horisontaalsete põhimõtetega arvestamise kohustust, siis võtab rakendusüksus ühendust HP koordinaatoriga, et vaadata üle konkreetne juhtum ja see kas kinnitada / tagasi lükata, konsulteerida heastamisvõimaluste üle või rakendada muid sanktsioonide toetuse saaja suhtes.
 • HP koordinaatoril või tema poolt volitatud isikul on õigus kokkuleppel rakendusüksusega osaleda toetuse saaja juures kontrolli teostamisel või ise toetuse saaja juures läbi viia horisontaalsete põhimõtetega arvestamise kontrolli.

Teabe- ja kommunikatsioonimeetmed

HP koordinaator:

 • annab avalikkusele teavet horisontaalsete põhimõtete rakendamise kohta perioodil 2021–2027;
 • teeb koostööd struktuurifondide kommunikatsiooniplaani väljatöötamisel, mille raames esitab dokumente horisontaalsete põhimõtete alase teabe ja avalikustamise tagamiseks, et pakkuda üldist teavet horisontaalsete põhimõtete eesmärkide, sisu, seire ja hindamise ning horisontaalsete põhimõtete täitmisel tehtud edusammude kohta;
 • korraldab horisontaalsete  põhimõtetega arvestamise teemalisi seminare ja töötubasid;
 • hindab kommunikatsioonitegevuse tulemuslikkust horisontaalsete põhimõtetega arvestamise valdkonnas;
 • koostab kord aastas aruandeid / teavet horisontaalsete põhimõtete rakendamise seisu kohta;
 • koostab ja ajakohastab oma veebilehel avaldatud teavet.

Refereeritud artiklist "Plnenie horizontálnych základných podmienok v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v Programovom období 2021 – 2027"