Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Õiglase Ülemineku Fondi (JTF) määrus (EL) 2021/1056

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/1056, 24. juunist 2021, millega luuakse Õiglase Ülemineku Fond, et toetada inimesi, majandust ja keskkonda territooriumidel, mis seisavad silmitsi tõsiste sotsiaal- majanduslike katsumustega, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1999 (15) artikli 2 punktis 11 määratletud liidu 2030. aasta energia- ja kliimaeesmärkide saavutamise ja 2050. aastaks liidu kliimaneutraalsele majandusele ülemineku protsessist.

Määruse põhjenduspunktides on rõhutatud, et Õiglase Ülemineku Fondi toetuste kasutamisel:

tuleks edendada soolist võrdõiguslikkust selleks, et käsitleda naiste erilist olukorda ja rolli kliimaneutraalsele majandusele üleminekus. Naiste osalemine tööturul ja ettevõtluses ning võrdne töötasu mängivad võrdsete võimaluste tagamises tähtsat rolli. Õiglase Ülemineku Fond peaks eritähelepanu pöörama ka ülemineku negatiivse mõju tõttu ebaproportsionaalselt suurel määral kannatavatele kaitsetutele rühmadele, näiteks puuetega töötajatele.

Lubatud peaks olema toetada tegevusi hariduse ja sotsiaalse kaasamise valdkonnas, lastehoiuasutuste ja eakate hoolekandeasutuste sotsiaaltaristu heaks ning koolituskeskustes, eeldusel et need tegevused on piisavalt põhjendatud õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades. Eakate hoolduse puhul tuleks alal hoida kogukonnapõhise hoolduse edendamise põhimõtet. Investeeringute kombinatsiooni võiksid täiendada nende valdkondade sotsiaal- ja avalikud teenused. Kogu toetus kõnealustes valdkondades peaks eeldama piisavat põhjendamist õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades ning see peaks olema kooskõlas Euroopa sotsiaalõiguste samba eesmärkidega.

Õiglase Ülemineku Fondist toetatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:

a) tootlikud investeeringud VKEdesse, sealhulgas mikroettevõtjatesse ja iduettevõtjatesse, mis toovad kaasa majanduse mitmekesistamise, moderniseerimise ja ümberkorraldamise;

b) investeeringud uute ettevõtete loomisse, sealhulgas ettevõtlusinkubaatorite ja konsultatsiooniteenuste kaudu, mis toovad kaasa töökohtade loomise;

k) töötajate ja tööotsijate täiendus- ja ümberõpe;

l) tööotsijatele tööotsingualase abi pakkumine;

m) tööotsijate aktiivne kaasamine;

o) muud tegevused hariduse ja sotsiaalse kaasamise valdkondades, sealhulgas piisavalt põhjendatud juhtudel investeeringud koolituskeskuste ning lastehoiuasutuste ja eakate hoolekandeasutuste taristute heaks, nagu on märgitud õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades kooskõlas artikliga 11.

Soolise võrdõiguslikkuse edendamise ja võrdse kohtlemise, sh ligipääsetavuse tagamise nõudeid käsitletakse ühissätete määruse järgmistes artiklites:

Artikkel 11 (Õiglase ülemineku territoriaalsed kavad)

 Lõike 2 punkt c kohaselt hinnang, mis antakse kõige negatiivsemalt mõjutatud määratud territooriumide üleminekukatsumustele, sealhulgas 2050. aastaks liidu kliimaneutraalsele majandusele ülemineku sotsiaalne, majanduslik ja keskkonnamõju, ning milles tehakse kindlaks mõjutatud töökohtade ja kaotatavate töökohtade võimalik arv, rahvastikukao ohud ning arenguvajadused ja -eesmärgid 2030. aastaks, mis on seotud suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega tegevusalade ümberkujundamise või lõpetamisega kõnealustel territooriumidel;

lõike 2 punkt d kohaselt peab kava sisaldama  kirjeldust selle kohta, milline on Õiglase Ülemineku Fondi toetuse eeldatav panus 2050. aastaks liidu kliimaneutraalsele majandusele ülemineku sotsiaalse, demograafilise, majandusliku, tervisele avalduva ja keskkonnamõjuga tegelemisel, sisaldades ka prognoositavat panust töökohtade loomise ja säilitamise osas;

III LISA Ühised väljundnäitajad ja ühised tulemusnäitajad õiglase ülemineku fondi jaoks

Kõik isikuandmed jaotatakse sooliselt (naised, mehed, määratlemata sooga isikud vastavalt siseriiklikule õigusele).

Õiglase Ülemineku Fondi toetuste kasutamisele kehtivad samuti ühissätete määruse artiklis 9 sätestatud horisontaalsete põhimõtetega arvestamise nõuded:

  1. tagada põhiõiguste austamine ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta järgimine.
  2. tagada, et kogu programmide ettevalmistamise, rakendamise, seire, aruandluse ja hindamise ajal võetakse arvesse ja edendatakse meeste ja naiste võrdõiguslikkust, soolise aspekti arvestamist ning sooküsimuste lõimimist.
  3. võtta asjakohaseid meetmeid, et välistada programmide ettevalmistamise, rakendamise, seire, aruandluse ja hindamise ajal igasugune diskrimineerimine soo, rassi või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuse, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse põhjal. Eelkõige võetakse kogu programmide ettevalmistamise ja rakendamise ajal arvesse puuetega inimeste juurdepääsu.

Määruse terviktekst