Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused

Määrus kehtestatakse perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse § 4 lõike 2, § 10 lõike 1, § 28 lõike 2, § 29 lõike 6 ja § 47 lõike 2 alusel.

Horisontaalsete põhimõtetega arvestamise nõuete rakendamisega on seotud järgmised sätted

§ 1.  Reguleerimisala ja kohaldamise üldpõhimõtted

(1) Määrusega reguleeritakse perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 1 lõike 1 punktides 1 ja 3–5 nimetatud rakenduskavade elluviimiseks toetuse andmise ja kasutamise tingimuste koostamist ja kehtestamist.

§ 4.  Nõuded taotlusele

(1) Taotlus peab vastama järgmistele nõuetele:

2) taotlus sisaldab toetuse andmise tingimuste määruses nõutud teavet, mis on asjakohane, ammendav ja õige;

5) taotluses on märgitud toetuse andmise tingimuste määruses nõutud väljundnäitaja, tulemusnäitaja, muu projekti spetsiifiline näitaja ja nende sihttasemed ning riigieelarve seaduse § 19 lõike 1 kohases riigi pikaajalises arengustrateegias (edaspidi riigi pikaajaline arengustrateegia) kinnitatud näitaja;

6) taotluses on kirjeldatud tegevused riigi pikaajalises arengustrateegias kinnitatud strateegiliste sihtide ja aluspõhimõtete saavutamisele kaasa aitamiseks;

16) toetuse andmise tingimuste määruses nimetatud muudele nõuetele

(2) Taotlus peab sisaldama taotleja kinnitusi, et ta on teadlik:

1) toetuse saamisega seotud kohustustest;

§ 7.  Projektide valimine

(1) Projektide valimiseks rakendatakse rakenduskava seirekomisjonis kinnitatud valikukriteeriume ja -metoodikat, välja arvatud juhul, kui projekti valib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 33 tähenduses kohalik tegevusrühm või kui sama määruse artikli 73 lõikes 4 nimetatud juhul on projektile antud kvaliteedimärgis või projekt on läbinud valikumenetluse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/695, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ja kehtestatakse selle osalemis- ja levitamisreeglid ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1290/2013 ja (EL) nr 1291/2013 (ELT L 170, 12.05.2021, lk 1–68), kohase programmi „Euroopa horisont“ raames.

  (2) Rakendusüksus avalikustab täpsustavad projektide valikukriteeriumid ja -metoodika veebilehel, kui need ei sisaldu toetuse andmise tingimuste määruses.

§ 8.  Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

(4) Taotluse rahuldamise otsuses märgitakse:

7) projekti eesmärk, toetatavad tegevused, sealhulgas riigi pikaajalises arengustrateegias kinnitatud strateegiliste sihtide ja aluspõhimõtete saavutamist toetavad tegevused ning nende eeldatav ajakava ja asukoht;

8) toetuse andmise tingimuste määruses nõutud väljundnäitaja, tulemusnäitaja, muu projekti spetsiifiline näitaja koos mõõtühikute ja sihttasemega ning riigi pikaajalises arengustrateegias kinnitatud näitaja;

§ 10.   Toetuse saaja ja partneri kohustused

5) koguma ja töötlema Euroopa Sotsiaalfond+ ning Õiglase Ülemineku Fondi vahenditest toetatavas projektis osaleja kohta ÜSS2021_2027 § 19 lõikes 3 nimetatud andmeid ja esitama need rakendusüksusele;

§ 41. Toetuse andmise tingimuste määruse elemendid

(2) Toetuse andmise tingimuste määruses sätestatakse järgmine:

3) riigi pikaajalises arengustrateegias kinnitatud strateegilised sihid ja aluspõhimõtted, mille saavutamisele toetus ja projekt peavad kaasa aitama, ning toetatavad tegevused selle eesmärgi saavutamiseks;

4) meetmete nimekirjas sätestatud väljundnäitaja ja asjakohasel juhul tulemusnäitaja, projekti spetsiifiline näitaja, nende mõõtühikud ning näitaja sihttaseme saavutamise tõendamise alused ja kord;

5) riigi pikaajalises arengustrateegias kinnitatud näitaja;

14) taotlejale ja taotlusele ning, kui see on asjakohane, siis partnerile või lõppsaajale esitatavad nõuded, sealhulgas vajaduse korral võimalus piiritleda toetuse andmine konkreetse tegevuse, piirkonna või sihtrühmaga;

15) projektide valikukriteeriumid ja -metoodika ning § 7 lõikes 2 nimetatud metoodika avaldamise kord;

§ 48. Toetuse andmise tingimuste kooskõlastamine ja avaldamine veebilehel

(1) Rakendusasutus kooskõlastab toetuse andmise tingimuste eelnõu ning projektide valikukriteeriumid ja -metoodika korraldusasutuse ja Rahandusministeeriumiga ning rakendusasutusega, kes nõustab riigi pikaajalises arengustrateegias kinnitatud strateegilistesse sihtidesse ja aluspõhimõtetesse panustamist vastavalt oma vastutusvaldkonnale. Paragrahvi 7 lõike 2 kohane projektide valikumetoodika kooskõlastatakse vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis enne veebilehel avaldamist.

Määruse terviktekst