Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Euroopa Komisjoni veebiseminar perioodi 2021-2027 ühtekuuluvuspoliitika programmide kavandamisest

Euroopa Komisjoni 2021. aasta juunis toimunud veebiseminaril käsitleti perioodi 2021-2027 ühtekuuluvuspoliitika programmide ettevalmistuse ja rakendamisega seotud küsimusi.

Ettekannetes käsitleti horisontaalseid ja muid põhimõtteid, partnerluslepingute ja -programmide malle ning muid ettevalmistusprotsessis olulisi aspekte.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2021/1060, 24. juunist 2021 kehtestati ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfond+, Ühtekuuluvusfondi, Õiglase Ülemineku Fondi ja Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisapoliitika rahastu suhtes kohaldatavad finantsreeglid.

Need reeglid hõlmavad muuhulgas horisontaalsete põhimõtetega arvestamist eurotoetuste kasutamisel (ÜSM artikkel 9).

Artikkel 9. Horisontaalsed põhimõtted

  1. Tagada põhiõiguste austamine ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta järgimine.
  2. Tagada, et kogu programmide ettevalmistamise, rakendamise, seire, aruandluse ja hindamise ajal võetakse arvesse ja edendatakse meeste ja naiste võrdõiguslikkust, soolise aspekti arvestamist ning sooküsimuste lõimimist.
  3. Võtta asjakohaseid meetmeid, et välistada programmide ettevalmistamise, rakendamise, seire, aruandluse ja hindamise ajal igasugune diskrimineerimine soo, rassi või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuse, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse põhjal. Eelkõige võetakse kogu programmide ettevalmistamise ja rakendamise ajal arvesse puuetega inimeste juurdepääsu.

Seminari salvestus asub siin

Esitlus horisontaalsete põhimõtetega (EL põhiõiguste harta, sooline võrdõiguslikkus, võrdne kohtlemine) arvestamise kohta algab 10:03.

Esitlus ligipääsetavuse horisontaalse põhimõttega arvestamise kohta algab 10:43.