Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Euroopa Komisjoni veebiseminar horisontaalsetest rakendamistingimustest

Ühissätete määruse artikli 15 lõige 1 kohaselt kohaldatakse horisontaalseid eeltingimusi kõikide erieesmärkide suhtes. Nende tingimuste täitmise hindamiseks on kehtestatud vajalikud kriteeriumid.

Horisontaalseid eeltingimusi on neli, sealhulgas:

  1. Põhiõiguste harta tõhus kohaldamine ja rakendamine

Täitmise kriteeriumid: Olemas on tõhusad mehhanismid kooskõla tagamiseks Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga (edaspidi „harta“) ja need sisaldavad järgmist:

  1. Kord, millega tagatakse fondidest toetatavate programmide ning nende rakendamise kooskõla harta asjaomaste sätetega.
  2. Kord, mille kohaselt antakse seirekomisjonile aru juhtumitest, mille puhul ei vasta fondidest toetatav tegevus hartale, ning hartat käsitlevatest kaebustest, mis on esitatud artikli 69 lõikes 7 ette nähtud korra kohaselt.
  1. ÜRO puuetega inimeste õiguste  konventsiooni rakendamine ja kohaldamine vastavalt nõukogu otsusele 2010/48/EÜ1

Täitmise kriteeriumid: Olemas on riiklik raamistik ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise tagamiseks ja see sisaldab järgmist:

  1. Mõõdetavate tulemustega eesmärgid, andmete kogumine ja seiremehhanismid.
  2. Kord, millega tagatakse, et juurdepääsetavuse poliitikat, õigusakte ja standardeid kajastatakse programmide ettevalmistamisel ja rakendamisel nõuetekohaselt.
  3. Kord, mille kohaselt antakse seirekomisjonile aru juhtumitest, mille puhul ei vasta fondidest toetatav tegevus ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonile, ning kõnealust konventsiooni käsitlevatest kaebustest, mis on esitatud artikli 69 lõikes 7 ette nähtud korra kohaselt.

Seminari slaidid asuvad siin

Info põhiõiguste harta tõhusa kohaldamise ja rakendamise kohta asub slaididel 29-32.

Info ÜRO puuetega inimeste õiguste  konventsiooni rakendamise ja kohaldamise kohta asub slaididel 33-38.

Seminari salvestus asub siin

Esitlus põhiõiguste harta tõhusa kohaldamise ja rakendamise kohta ja ÜRO puuetega inimeste õiguste  konventsiooni rakendamise ja kohaldamise kohta algab 10:36.

Küsimuste ja vastuste transkript asub siin