Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Sooteadliku eelarvestamise juhend EL fondide kasutajatele

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) sooteadliku eelarvestamise  juhendi eesmärk on aidata Euroopa Liidu korraldusasutustel rakendada sooteadliku eelarvestamise töövahendeid Euroopa Liidu ühiselt hallatavate rahaliste vahendite (edaspidi „ELi fondid“)  protsessides.

Juhendis tutvustatakse 11 töövahendit, mis jagunevad kolme ossa:

1. ELi õigusraamistik

See töövahend kirjeldab peamisi ELi poliitikaid ja soolise võrdõiguslikkuse eesmärke, mis on asjakohased Euroopa Liidu ühiselt hallatavate rahaliste vahendite jaoks.

2. Riiklik/piirkondlik programmitöö ja projektitasandi toetus, mis hõlmab töövahendeid:

 • soolise ebavõrdsuse ja sooliste vajaduste analüüsimiseks riigi ja piirkonna tasandil;
 • soolise võrdõiguslikkuse rakendamiseks poliitikaeesmärkides (partnerluslepingutes) ja erieesmärkides/meetmetes (rakenduskavades);
 • ELi fondide vaheliseks kooskõlastamiseks ja vastastikku täiendavuseks, et tasakaalustada töö- ja eraelu;
 • partnerluseks ja mitmetasandiliseks valitsemiseks –asjaomaste partnerite, soolise võrdõiguslikkuse ekspertide roll ja seirekomisjonide koosseis;
 • soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete näitajate väljatöötamist;
 • projektide sootundlike valikukriteeriumide määratlemiseks;
 • sooteadlike kokkulepete (lepingud või toetuslepingud) sõlmimiseks projektide rakendajatega;
 • soolise võrdõiguslikkuse rahaliste vahendite jaotuse jälgimiseks ELi fondides;
 • soolõime rakendamiseks projektides.

3. Aruandlus, seire ja hindamine, mis hõlmab töövahendeid:

 • soolise mõõtme lõimimiseks seiresse ja hindamisse;
 • ELi fondide soolise võrdõiguslikkuse kulutuste aruandluseks.

Samuti  vahendatakse juhendis ELi liikmesriikide häid praktikad nende töövahendite kasutamisel.

Sooteadlik eelarvestamine on üheks kõige põhjalikumaks ja läbipaistvamaks viisiks, kuidas täita ELi fondide rakendamise määrustes sätestatud soolise võrdõiguslikkuse edendamise nõudeid.

Sooteadliku eelarvestamise juhendi leiad siit