Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

RTK juhendmaterjal TAT õigusakti koostamiseks

Juhend on eelkõige mõeldud rakendusasutusteks olevatele ministeeriumidele kasutamiseks,  et ühtlustada ja lihtsustada  toetuse andmise tingimuste (edaspidi TAT) õigusaktide ettevalmistamist ja koostamist.

Juhend asub RTK lehel

 Vastavalt ÜSM artiklile 9  peavad meetmed panustama ka horisontaalsete põhimõtete nagu sooline võrdõiguslikkus, võrdsed võimalused, ligipääsetavus, keskkonnahoid ja kliima ning tasakaalustatum regionaalne areng edendamisse ning järgima põhiõiguste hartat ja puuetega inimeste konventsiooni.  Horisontaalsetesse põhimõtetesse panustamist  jälgitakse riigi pikaajalises arengustrateegias ehk „Eesti 2035“ strateegias seatud sihtide saavutamisega. Selgitusi, kuidas seda TAT tasandil teha leiab  RTK juhendist ja Kompetentsikeskuse koostatud juhendist "Juhised TAT koostajale soolise võrdõiguslikkuse, võrdse kohtlemise ja ligipääsetavuse horisontaalse põhimõtte arvestamiseks".