Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Soolõime rakendamine üldhariduses

Koolieelse ja alghariduse tähtsust soolise ebavõrdsuse vähendamisel tunnustatakse kogu Euroopas järjest rohkem. Selle roll hariduse tõhususe ja võrdsete võimaluste tagamisele kaasaaitamisel kajastub uute lähenemisviiside ja sooteadlikumate poliitikate väljatöötamises

Suurbritannias kehtib alates 2007. aastast avaliku sektori asutustele, sh koolidele nn Equality Duty, mille kohaselt iga kool peab kolmeks aastaks välja töötama soolise võrdõiguslikkuse edendamise kava, mille abil tagatakse, et mõlemast soost õpilased ja õpetajad oleksid võrdselt koheldud, kaitstud soolise ja seksuaalse ahistamise eest ning kooli õppematerjalid, õpetuse sisu ja muud kooliga seotud tegevused ei taastoodaks soolisi stereotüüpe. Selleks kogutakse ja analüüsitakse sooti andmeid õpilaste ainekursustest osavõtmise, edasijõudmise, tunnivälistes tegevustes osalemise kohta; jälgitakse ja kontrollitakse soolise kiusamise ja vägivallajuhtumite lahendamist, seksistlikku keelekasutust jms. Kava põhjal koostatakse iga-aastane aruandlus.

Soomes kohustab soolise võrdõiguslikkuse seadus koole koostama soolise võrdõiguslikkuse tegevuskavasid, mis keskenduvad õpilaste vastuvõtmisele, õpetamis- ja kasvatamisprotsessile, õpilaste hindamisele ning soolise ahistamise ärahoidmisele. Riiklikus soolise võrdõiguslikkuse edendamise tegevuskavas 2012–2015 on haridusvaldkonnas ette nähtud seada aktiivne soolise võrdsuse edendamine eesmärgiks uutes väljatöötatavates õppekavades, arendada õpilaste juhendamist ja kutsenõustamist soolise võrdõiguslikkuse aspektist, välja töötada sooteadlikke õppematerjale ja vähendada soolist segregatsiooni. Haridus- ja kultuuriministeerium on algatanud ettepaneku töötada välja riikliku strateegia soolise võrdsuse edendamiseks haridusvaldkonnas.

Rootsis on lisaks kehtivatele õigusnormidele riikliku programmi kohaselt loodud nn võrdsuskomisjon, mille põhiülesanne on analüüsida soolise võrdsuse olukorda hariduses, toetada teabe levitamist, mis oleks suunatud traditsioonilistest soorollidest vabanemisele, ühtlasi korraldatakse õpetajate täienduskoolitusi, rahastatakse asjakohaseid uuringuid ja püütakse värvata rohkem meessoost õpetajaid.

Norras on kehtestatud, et kõik sotsiaalteaduslikud, sh haridusteemalised uuringud, mida rahastatakse riiklikult, peavad näitama, kuidas projekt arvestab soolisi aspekte ja millist mõju avaldab soolisele võrdsusele. Riiklikult on välja töötatud üldised soolise võrdõiguslikkuse edendamise tegevuskavad ning eraldi tegevuskavad lasteaedadele ja põhikoolidele. Põhisuundumus on värvata lasteaedadesse tööle senisest enam mehi.

Prantsusmaal on ministeeriumide vahel sõlmitud kokkulepe poiste ja tüdrukute võrdõiguslikkuse edendamiseks haridussüsteemis aastatel 2013-2018. Eesmärgiks seati soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide lõimimine õpetajakoolituse programmidesse ja materjalidesse ning akadeemilise kogukonna teadlikkuse tõstmine; suurem sooline tasakaal kõikidel erialadel ja akadeemilistel tasanditel, milleks välditakse soostereotüüpide kasutamist karjäärinõustamises jms.

 

Fun and Care on 1999. aastal avatud lasteaed Austrias Viini linnas, kus rakendatakse  sootundliku pedagoogika põhimõtteid, et vältida kasvatustöös mehelikkuse ja naiselikkusega seotud stereotüüpe.  Fun and Care lasteaias tuginetakse  laste individuaalsetele valikutele ja eelistustele ning välditakse ühiskonna poolt etteantud meheks ja naiseks olemise mudelite järgimist. Oluliseks peetakse laste soole „ebatüüpiliste“ tegevuste õppimist ja poistele ning tüdrukutele võimalikult paljudest eri valdkondadest teadmiste andmist. Eestis viidi ellu aastatel 2014-2015 projekti SIHT- Sooaspekti Integreerimine õpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse, mida rahastatakse Norra finantsmehhanismi 2010-2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö-ja pereelu tasakaalu programmist.  Projekti tulemusena on töötatud välja ettepanekud õpetajahariduse õppekavade täiendamiseks ning täiendkoolituse koolituskavad, metoodilised juhendmaterjalid ja õppevahendid. Tallinna ja Tartu ülikooli õpetajahariduse õppekavades on väljatöötatud soo ja hariduse teemalised valik- ja/või vabaainete programmid ja ainekaardid alushariduse, üldhariduse ja kutsehariduse õpetajateks õppijatele ja täiendõppes osalejatele. Vähemalt 500 tegevõpetajat on projekti koolitustes omandanud esmased teadmised sooaspekti märkamiseks ja arvestamiseks koolitegelikkuses. Funktsioneerib hariduse ja soo teemaline infoportaal www.haridusjasugu.ee , mis sisaldab uuringuid, artikleid, juhendeid, käsiraamatuid ja õppematerjale soolise võrdõiguslikkuse aspekti  integreerimiseks kõigi haridustasemete õppekavadesse, õpetatavatesse ainetesse, haridusasutuste arengukavadesse jne. Avalik portaal on mõeldud kasutamiseks nii õppejõududele, õpetajatele, koolitajatele, üliõpilastele kui ka laiemale huviliste ringile.