Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Kuidas hinnata projekti tegevuste mõju võrdsetele võimalustele?

Käesolev abimaterjal aitab Teil välja selgitada, milliseid võrdsete võimaluste edendamise tegevusi saaksite teie oma projektis ellu viia, aga ka seda, millised teie poolt projektis juba ellu viidud tegevustest aitavad kaasa võrdsete võimaluste edendamisele. Kui olete kirjutamas projekti aruannet, leiate siit juhiseid ka selle kohta, kuidas täita seirearuandes võrdsetele võimalustele avalduva mõju indikaatori näitajat ja sinna juurde kuuluvat selgituste osa.

Viies projektis ellu erinevaid tegevusi – korraldades koolitusi või teabeüritusi; töötades välja uusi metoodikaid, infosüsteeme, arengukavasid või teenuseid; toetades ettevõtjaid või aidates töötutel tööturule naasta jne – saame ühtlasi oma tegevusega aidata kaasa ühiskonnas naiste ja meeste suurema võrdsuse saavutamisele ja vähemusgruppide sotsiaalse tõrjutuse vähendamisele.

Euroopa Liidu 2014-2020 eelarveperioodi struktuuri- ja investeerimisfondide raha kasutamisel on kõigil toetuse taotlejatel ja saajatel kohustuslik  järgida soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise, sh puuetega inimeste juurdepääsu tagamine, põhimõtet kõikide struktuurifondidest rahastatud tegevuste puhul, vaatamata tegevuste valdkonnale ja otsestele eesmärkidele.

Loe edasi abimaterjalist: