Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Meede 9.1 - Linnapiirkondade jätkusuutlik areng

Linnapiirkondade jätkusuutlik areng on vahetult seotud sotsiaalsete protsessidega, sh demograafilise struktuuri (naiste ja meeste suhtarv vanusegrupis 20-39), naiste ja meeste haridustaseme, osalemisega tööturul, nende sissetulekute taseme ning osakaaluga kohalikus volikogus ning sotsiaalse kihistumise määra ja teenustele juurdepääsuga.

Võimaluste võrdsust suurendab see, kui meetmes arvestatakse naiste ja meeste eri vajaduste, huvide, teadmiste ning panusega linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamisse ning tagatakse puudega, eri vanuses ja rahvusest inimestele võrdsed võimalused juurdepääsuks avalikele teenustele.

Linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia ja tegevuskava koostamiseks kokkukutsutava töörühma koosseisu on lisaks KOV üksuste esindajatele kutsutud ka kohalike naisorganisatsioonide, eakate ühenduste ja puudega inimeste eestkosteühenduste liikmed. See on vajalik selleks, et täita linnapiirkondade tegevuskavade juhendis ettenähtud läbiva teema „võrdsed võimalused“ eesmärgid ja tegevused. Ilma eelnevalt erinevate sotsiaalsete gruppide olukorra ja probleemide analüüsita pole seda nõuet võimalik täita.

Linnapiirkonna ekspertgrupi moodustamise aluste koostamisel arvestatakse naiste ja meeste tasakaalustatud esindatusega ning nähakse ette konsulteerimine teiste sotsiaalsete gruppide eestkoste- ja huvikaitseorganisatsioonidega.

Strateegia ja sellele toetuva tegevuskava aluseks võetakse põhimõtted, mis on kirjas Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu poolt koostatud Euroopa harta naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta kohalikus elus : naiste ja meeste tasakaalustatud esindatuse ning osalemise tagatus kõikides otsustusprotsessides, sugupoolte aspekti integreerimine kohalike ja regionaalsete omavalitsuste kõigisse tegevustesse, naiste kohaliku eluga seonduvate kogemuste, sh nende töö- ja elutingimuste, turvalisusvajaduse jms arvestamine ning analüüsimine.

Siseministeeriumi arvamuses strateegia eelnõu kohta hinnatakse selle vastavust SoVS-i § 9 ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 1301/2013 artikkel 7-ga. Vajadusel kaasatakse valdkondlikke eksperte.

Naiste tööhõivevõimaluste parandamiseks on loodud piisavalt lapsehoiukohti sõimeealistele lastele.