Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Meede 5.3 - Loomemajanduse arendamine

Võrdsete võimaluste loomiseks loomemajanduses on oluline omada teavet nii tegutsevate kui alustavate naissoost ja meessoost ettevõtjate olukorrast, suundumustest, raskustest, probleemidest ja vajadustest.

Erinevate sihtrühmade vajadusi (erinevast soost, rahvusest, vanusest ja puudega ettevõtjad) arvestatakse nõustamisteenuse ja ekspertiisi pakkumisel, koolituste ja arenguprogrammide koostamisel, turundus- ja kontaktürituste korraldamisel.

Muudest rahvustest inimesed on kaasatud teavitustegevustesse ja võrgustikesse nii Eestis kui rahvusvahelisel tasemel.

Kõikides teadmiste ja oskuste arendamisele suunatud tegevustes on tagatud erinevate sihtrühmade sooliselt tasakaalustatud osalus ja koostöö, võimalusel lisatud tegevusi, mis toetavad ettevõtluse algatamist puudega inimeste poolt.

Maapiirkondades pööratakse tähelepanu naiste ja meeste kohalikule käsitööndusele, eesmärgiga muuta need uuenduslikumaks ja jätkusuutlikumaks, töötades välja uusi disaine ja ettevõtlusmudeleid.

Partnerlussuhete loomisel muude sektoritega arvestatakse naiste ja meeste erinevate võimalustega töö- ja pereelu ühitamises, erinevate ressurssidega, et tagada nii naistele kui meestele võrdväärne kasu äri- ja loomesuhetes.

Kuna kultuurisektor ja kultuuri- ja loomemajandus saab abi pakkuda keerukate probleemide lahendamisele, nagu traditsiooniliste soorollide ja stereotüüpsete eelarvamuste kaotamisele, arvestatakse vajadusega muuta selliseid sotsiaalseid harjumusi ja käitumist, mis ühiskonna soolist, vanuselist ja rahvuslikku kihistumist põhjustavad