Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Meede 4.2 - TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine kasvualade (IKT + tervis + ressursid) arendamiseks

Euroopa teadusruumi arengu üheks prioriteediks on soolise võrdsuse edendamine . See puudutab nii teaduses osalemist kui ka uuringute suunatust sooliste aspektidega arvestamisele. Eesti on olnud seisukohal, et sooline tasakaalustatus teadus- ja arendussektoris vähendab talentide lahkumist, lisab teaduslike uuringute mitmekesisust ning laiendab tipptaset. Ühe konkreetse põhimõttena on nimetatud teadusprojekte hindavate kogude soolise tasakaalustatuse aspekti.

Teema „võrdsed võimalused“ arvestamiseks:

Nõustamiseks, projektitaotluste ja meetme tegevuste hindamiseks ning arendamiseks moodustatavatesse juhtkomisjonidesse, jt kollegiaalsetesse kogudesse liikmete nimetamisel/valimisel arvestatakse sooliselt tasakaalustatud osaluse põhimõtet ja otsuste vastuvõtmisele eelnevalt kaasatakse ja konsulteeritakse vähemusgruppide huvikaitse ja esindusorganisatsioonidega.

Meetme mõju hindamisel arvestatakse, kas ja milline on mõju naiste omanduses olevate ettevõtete innovatsioonivõimekuse tõstmisele, naisteadlaste osalusele rakendusuuringute projektides ja hinnatakse, millise osakaalu rahastatud projektidest moodustavad need uuringud ja tootearendused, milles on arvestatud sooliste aspektidega.

Vahe- ja lõpparuannetes kogutakse andmeid ja informatsiooni rahastatud projektide panuse kohta erinevate sotsiaalsete gruppide võrdsete võimaluste edendamisse.

Soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks julgustatakse teadusnõunikeks kandideerima naisteadlasi, kes on olnud lapsehoolduspuhkusel ja aktiivsest teadustööst kõrval.

Poliitikaseiretes arvestatakse soo kategooria olulisust, selle ilmnemist soosüsteemis ja –ideoloogias ning mõju naiste ja meeste rollidele, ressurssidele ning võimu omamisele – sotsiaalsele staatusele.

Valdkondlikud uuringud toetavad poliitikate ja strateegiate planeerimisel SoVS-is kehtestatud normi täitmist, mille kohaselt tuleb lähtuda naiste ja meeste erinevatest vajadustest ning osata hinnata, kuidas rakendatud ja rakendatavad meetmed mõjutavad naiste ja meeste olukorda ühiskonnas.