Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Meede 2.7 - Noorte tööhõivevalmiduse toetamine ning vaesuse mõju vähendamine noorsootöö teenuste kättesaadavuse kaudu

Noortele kutsete ja ametite tutvustamisel peetakse silmas soolise võrdõiguslikkuse üht eesmärki – muuta stereotüüpseid hoiakuid naistele ja meestele „sobivatest“ töödest ning ametitest ja vähendada hariduslikku soolõhet ja soolist segregatsiooni.

Tutvustatavates nn laborites on esindatud nii need tegevusvaldkonnad, kus on naissoost või meessoost töötajate ülekaal või kus eri soost töötajate osakaalud on enam-vähem võrdsed.

Noorteinfo kättesaadavuse ja kasutamise suurendamiseks arvestatakse noorte senise soolise sotsialiseerimise tulemusena ilmnevaid erinevaid huve, kommunikatsioonikanalite kasutamise harjumusi ning soopõhiseid suhtlusvõrgustikke, mis mõjutavad suhtumist noorsootöö teenustesse, huviringides osalemisesse, seades eesmärgiks, et noorsootööst saaksid kasu võrdselt tütarlapsed ja poisid.

Noorteseire uuringutes, programmide jälgimisel ning mõjude hindamisel jälgitakse ja analüüsitakse andmeid erinevate sotsiaalsete gruppide võrdluses: tütarlapsed/poisid, enamus/vähemusrahvused, puudega/puudeta noored.

Laste ja noorte enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks turvalise elukeskkonna loomisel täiendatakse maakondliku ja kohaliku tasandi juhtide ja valdkondlike spetsialistide üldteadmisi soopõhise vägivalla olemusest ja tagajärgedest.

Lähisuhtes, kohtingul, paarisuhtes ja koolis juhtuva vägivalla analüüsimisel osatakse märgata osapoolte soolisust ning analüüsida nii sookohaseks peetavate käitumiste kui ka võimusuhete aspekte.

Teenuste osutamisel arvestatakse õigusrikkumise taustaga noorte naiste ja meeste erineva lähteolukorra, võimaluste ja vajadustega.

Tegevuste elluviimisel arvestatakse puudega noorte erivajadusi ning nende juurdepääsu informatsioonile neile vajalikus keeles.