Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Meede 2.6 - Võimaluste loomine Eestis elavate ning ühiskonda vähe lõimunud püsielanike aktiivse hõive ja ühiskondliku aktiivsuse suurendamiseks ja uussisserändajate kohanemise ja hilisema lõimumise toetamiseks

Sotsiaalset sidusust suurendavad eri ühiskonnagruppide kontaktid erinevates eluvaldkondades, vastastikku avatud keelelis-kultuuriliste kogukondade kujunemine, efektiivne infovahetus ja -edastus ning ühiskondlikus elus võrdväärne osalemine, mis tagab vajalikud sotsiaalsed kontaktid ja väldib tõrjutuse kujunemist. Kõik need on suuresti mõjutatud ühes või teises kultuurilises kogukonnas kehtivatest soonormidest ja naiste ning meeste erinevast staatusest. Nõustamiskeskustesse asjakohase info kogumine saab kaasa aidata soolise ebavõrdsuse vähenemisele nii vähe lõimunud püsielanike kui ka uussisserändajate hulgas.

Uussisserändajate kohanemiskoolituse kõikide moodulite ja keeleõppe sisu ning metoodiliste materjalide hindamisel lähtutakse ühelt poolt Eestis kehtivate naiste ja meeste võrdse kohtlemise normidest ja jälgitakse, et materjalid ei sisaldaks rahvuslikke või kultuurilisi stereotüüpe, mis võivad olla vähemusi diskrimineerivad.

Infoplatvormi kasutajate ning kohanemiskoolitustel osalejate arve analüüsitakse sugude lõikes.

Arvestades, et uussisserändajate seas võib olla suuri erinevusi naiste ja meeste käitumisnormide, õiguste ja võimaluste vahel, tuleb võrdsete võimaluste tagamiseks välja selgitada erinevate soogruppide võimalikud barjäärid ja takistused lõimumisel.