Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Meede 2.5 - Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puudega inimeste vajadustele vastavaks

Erivajadustega inimeste eluaseme füüsilisel kohandamisel kogutakse soo lõikes andmeid eri liiki kohanduste ning kohanduse saajate ja mittesaajate (rahuldamata taotluste) kohta, mis võimaldab hinnata meetme tegevuse mõju soolisest aspektist ja erinevate erivajaduste rahuldamise seisukohast ja viiakse sisse korrektuure, mis tagaksid võrdsemad võimalused eri soost erivajadustega inimestele.
Kogutakse andmeid projekti elluviimises osalenud töötajate kohta soo ja vanuse lõikes.

Projekti raames makstud töötasude andmed sugude lõikes ametikohtade/astmete kaupa, sh projekti administreeriva personali kulu võimaldavad hinnata soolise palgalõhe põhjuseid