Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Meede 2.3 - Alkoholi liigtarvitamise, sh alkoholisõltuvuse ennetuse, varajase avastamise ning nõustamis- ja raviteenuse arendamine ja rakendamine

Tõenduspõhise metoodilise juhendmaterjali väljatöötamisel noorte alkoholi tarvitamise käsitlemiseks ja tütarlastele ning poistele sobival viisil nõustamise osutamiseks arvestatakse ühiskonnas kehtiva traditsioonilise sooideoloogiaga, mis mõjutab nii noorte soolist identiteeti kui paneb tüdrukuid ja poisse käituma vastavalt ühiskonnas kehtivatele soorollidele.

Kõigile osapooltele korraldatavatel koolitustel arutletakse tütarlaste ja poiste alkoholitarbimise põhjuste ja tagajärgede erinevusi tingivate tegurite üle.

Kuigi alkoholisõltuvuses on rohkem mehi kui naisi (11 % meestest ja 2,1 % naistest) ning meeste alkoholitarbimist aktsepteeritakse sotsiaalselt rohkem, analüüsitakse arengutendentse põhjalikult ja sootundlikult. Tendents on, et Eesti poiste ja tüdrukute joomisharjumused on muutumas üha sarnasemaks.

Juhul kui ilmneb, et meestega seonduvat peetakse ühiskonnas normiks, on vaja seda arvestada ennetusmeetmete väljatöötamisel, elanikkonna teadlikkuse tõstmisel alkoholi tarvitamise riskidest ja kehtivate sotsiaalsete normide ning sookultuuri mõjust alkoholitarbimisele