Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Meede 2.2 - Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused

Erivajadustega inimestele hoolekandeteenuste arendamisel ja osutamisel arvestatakse soolisi aspekte, et teenused vastaksid võrdselt nii meeste kui naiste vajadustele, kes oma eelnevate erinevate kogemuste ja oskuste tõttu võivad iseseisvaks toimetulekuks vajada erinevaid teenuseid.

Sotsiaalvaldkonna spetsialistide, konsultantide ja audiitorite ning perepõhist asendushooldust pakkuvate isikute täiendkoolituste kursustesse on integreeritud sooküsimuste käsitlemine ja naiste ning meeste võrdse kohtlemise normide järgimiseks vajalikud teadmised ja oskused.

Vanglast vabanenud naiste ja meeste tööturule saamise toetamisel arvestatakse soolisusest tuleneva erineva olukorra, võimaluste ja vajadustega, mis tuleb eelnevalt välja selgitada. Kuigi suurema osa moodustavad vabanenutest mehed, tuleks arvestada, et vanglast vabanenud naiste puhul on stigmatiseerimise oht suurem ning ühiskonnapoolsed hoiakud sageli diskrimineerivamad rohkem kui meeste puhul.

Telehooldussüsteemi operaatorite töökohtadele töötajate värbamisel on püstitatud soolise tasakaalustatuse nõue. Kuigi nendel töökohtadel töötavad enamasti naised, on oluline, et demograafilistest muutustest tingitud suureneva hoolduskoormuse tõttu ühiskonnas muudetaks meeste rollimudeleid ja suunataks neid tööle vastavatesse ametitesse.