Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Meede 2.1 - Lapsehoiu ja puudega laste hoolekandeteenuste arendamine hoolduskoormuse vähendamiseks

Uuringus, mis viiakse läbi puudega laste spetsiifiliste vajaduste ja asjakohaste tugiteenuste osas, kasutatakse ühe analüüsikategooriana sugu/soolisust, et välja selgitada võimalikud soolised erinevused nii vajadustes kui ka suhtumistes puudega tüdrukutesse ja poistesse.

Lapsehoiusüsteemi arendamise eel- ja järelanalüüsides kogutakse soopõhiseid andmeid lapsevanemate vajaduste, olemasoleva hoolduskorralduse, mõlema vanema funktsioonide ja senise töökorralduse kohta.

Töötaja- ja peresõbralike tööandjate tunnustusmudeli rakendamiseks väljatöötatavates ettevõtete töökeskkonna hindamiskriteeriumides ja –metoodikates käsitletakse eraldi nii naistele kui ka meestele suunatud meetmeid ning kogutakse statistilisi andmeid sugude lõikes, mis võimaldavad hinnata, kas naistele ja meestele pakutakse võrdselt võimalusi töö- ja pereelu ühitamiseks.

Hanke kaudu otsitav partner, kes koolitab konsultante ettevõtetes auditite tegemiseks ning kes koordineerib kogu auditeerimisprotsessi, peab omama teadmisi organisatsioonide soostruktuurist, seda kujundavatest mehhanismidest ning naiste ja meeste võrdse kohtlemise normidest.