Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Meede 12.1 - Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu

Kõigile sihtrühmadele ettenähtud koolitustes peaks käsitlema EL-i viie põhiväärtuse (sh võrdsus) ja arengueesmärkide (sh sooline võrdsus) ning riigi tasandil võetud eesmärkide tähendust ja olemust.

Ette on nähtud SoVS ja VõrdKS kui kõiki valdkondi läbivate seaduste rakendamist toetavad koolitus- ja arendustegevused.

Soolise võrdõiguslikkuse ja vähemusgruppide võrdse kohtlemise alased koolitused kuuluvad avaliku sektori koolituskavasse. Kuna ametnikkond pidevalt muutub ja uueneb, toimuvad vastavad koolitused nii baas- kui jätkukoolituste raames.

Poliitika kujundamiseks ja elluviimiseks vajaliku soolise mõju hindamise ja analüüsimise võimekuse tõstmiseks korraldatakse spetsiifilisi koolitusi eri valdkondade sihtgruppidele.

Avaliku sektori personalijuhid saavad vajaliku ettevalmistuse riigi personalipoliitika valge raamatu soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise alaste ettepanekute tõhusaks rakendamiseks.

Keskastme juhtide juhtimiskvaliteedi ja võimekuse tõstmisel peetakse silmas vajadust toetada naissoost ametnike liikumist kõrgematele juhtimistasanditele, et saavutada senisest suurem sooline tasakaal kõrgema taseme juhtide hulgas.

Valdkondlike poliitikate ja organisatsioonijuhtimise analüüside, uuringute ja ümberkorralduste elluviimise käigus on analüüsitud ja hinnatud soolise struktuuri mõju organisatsioonis ja muudatuste mõju soolisele võrdõiguslikkusele, sh soosuhetele organisatsioonis. Kaasatud on teemavaldkonna eksperdid, soouurijad.

Organisatsiooni võimekuse hindamisel arvestatakse organisatsioonikultuuriga, mis toetab soolist võrdsust ja pakub võrdseid võimalusi eri vanuses, rahvusest ja puudega isikutele. Küsimus on töötajate poolt õigluse tunnetamises ja sellega seotud motiveerituses.

Metoodikate, õppematerjalide, juhiste ning koolitus- ja arenguprogrammide väljatöötamisel ning nende avalikustamisel välditakse sooliselt, vanuseliselt, rahvuslikult diskrimineerivaid kuvandeid ja tekste.

Kohaliku ja regionaalse tasandi arendusvõimekuse üheks osaks on demograafilise olukorra analüüsimise oskus ning soopõhise statistika kasutamine strateegiliste ülesannete püstitamisel.

Loodavad õppematerjalid, juhendid, metoodikad ja mudelid käsitlevad soolisi aspekte ning koolitused ja konsultatsiooniteenused arvestavad naiste ja meeste erinevate vajaduste ning võimalustega.