Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A
Back to list

Haldusvõimekus

Riigivalitsemise ees seisvad probleemid on valdkondi läbivad ning nõuavad paljude osapoolte koostööd ja vastutuse paindlikku jagamist. Kasvama peab võimekus pikaajaliste ja valdkonnaüleste probleemidega toime tulla. Samal ajal tuleb tulemused saavutada tõhusama  ja fokusseerituma riigiaparaadiga. Paranema peab poliitika kujundamise kvaliteet, mis tähendab võimet õigeaegselt probleeme märgata ja piiritleda, selgeid eesmärke ja eelistusi seada, oskust pakkuda välja toimivaid lahendusi, jaotada ülesandeid ja vastutust, tagada  prioriteetidest lähtuv rahastus (Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020).

Riigivalitsemise baaskompetentside hulka kuulub soolise võrdõiguslikkuse kui üldise hüve silmaspidamine ja põhiseaduslike eri alustel diskrimineerimist keelavate ning võrdse kohtlemise seaduses sätestatud normide tundmine. Tulenevalt EL aluslepingutest on nimetatud teadmised läbivateks teemadeks ja eesmärkideks kõigis EL valdkondlikes komisjonides ning seega nõutavad ka EL otsustusprotsessides osalemisel.

Sooline ebavõrdsus on struktuurne probleem, mis vajab selle vähendamiseks pikaajalisi ja valdkondade üleseid ning teadmispõhiseid meetmeid. Mõjude hindamist soo aspektist, sootundlikku eelarvestamist ja soolisi analüüse käsitletakse kõigis meetmes kavandatud tegevustes.