Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Meede 11.2 - Nutika teenuste taristu arendamine

Kasutatavuse testimisel kasutatakse soovitatavalt süsteemi lõppkasutajate erinevaid sotsiaalseid gruppe (naised, mehed, noored, eakad jms).

Persoonade kirjeldamiseks elusündmuste kaardistamisel võetakse arvesse erinevate sotsiaalsete gruppide (naised, mehed, vanus, puue ja rahvus) eelistused ja vajadused.

Projektitaotluste põhimõtetes, mille alusel komplekteeritakse projekti elluviiv rühm on kirjas soolise tasakaalu järgimise eesmärk.

Teenuste taristu ja riigi infosüsteemide arendamine, selle võimaluste teadvustamine ja kasutamine sõltub ühelt poolt sellest, kuivõrd suudetakse koondada senist arengut ja kogemusi puudutavat teadmust, seda analüüsida ja levitada; teiselt poolt sellest, kuivõrd suudetakse pakkuda uut teadmust, seda mõtestada ja nt ametnikkonnale pakkuda.

Tehnoloogiliste võimaluste kasutamisel on esmatähtsaks sotsiaalset olukorda sootundlikult kirjeldavate analüüside kättesaadavus, andmekogude kasutamine sooliste aspektide arvestamiseks jms.

Infoühiskonda puudutavate hindamiste, kontseptsioonide, uuringute ja analüüside raames arvestatakse sooliste aspektidega. Eelkõige selgitatakse välja digitaalse lõhe soolised iseärasused selleks, et neid erinevusi vähendada.

Koolitustel, seminaridel, töötubades, infopäevadel, konverentsidel ja kursustel käsitletakse turvateadlikkuse suurendamist, sh interneti kasutamisega seotud riske ja vägivallailminguid (sooline ja seksuaalne ahistamine jms).

Teavitustegevustes ja infomaterjalides välditakse soolisi stereotüüpe taastootvate tekstide ja piltide kasutamist ning püütakse neid sihipäraselt kummutada.

Peetakse silmas, et olenemata soost, rahvusest, vanusest ja puudest, peab kõigil ühiskonnaliikmetel olema kompetents neile vajalike e-teenuste kasutamiseks.