Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A
Back to list

IKT teenuste taristu

Infoühiskonna toimimise eelduseks on kaasaegse sidetaristu olemasolu. Kuigi enamikus Eesti piirkondades vastab sidetaristu kaasaja nõuetele, on ebavõrdses olukorras ääremaad, kus uue põlvkonna lairibavõrk pole veel kättesaadav. Eksisteerib turutõrge, mille tulemusel on hõredamalt asustatud aladel elavad inimesed ebasoodsas olukorras.

Tasakaalustatud regionaalse arengu huvides tuleb jätkata uue põlvkonna lairibavõrgu väljaehitamist. Samuti on Euroopa digitaalarengu tegevuskava on seadnud EL eesmargiks aastaks 2020 tagada kõikidele Euroopa elanikele juurdepääs internetiühendusele kiirusega 30 Mbit/s ja saavutada olukord, kus pooled Euroopa kodumajapidamistest kasutavad internetühendust kiirusega 100 Mbit/s.

Prioriteetse suuna lõpptulemusena on kõikidel Eesti leibkondadel ja asutustel juurdepääs uue põlvkonna lairibavõrgule, mis on eeldus teiste majandus- ja elualade potentsiaali rakendamiseks – tootlikkuse kasv avalikus ja erasektoris, IKT võimaluste rakendamine e-õppes, tervishoius, ettevõtluses, põllumajanduses ja paindlikumad töötingimused, nagu osaajaga töö ja kaugtöö (Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020).

Kusjuures, taristu väljaarendamisel on oluline kujundada taristu nii, et selle kasutamine oleks mugav kõikidele huvigruppidele. Kasutatavusanalüüsiga tuleb leida süsteemis optimeerimist vajavad kohad, mille muutmine parendab kasutusmugavust, tõstab kasutamise efektiivsust, vähendab süsteemi valekasutusi vmt.