Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Meede 10.1 - Üleriigiliste ja rahvusvaheliste ühenduste arendamine

Projekti valikukriteeriumide hulka on lülitatud projekti mõju sotsiaal-demograafilisele olukorrale, sh eri vanuses ja rahvusest soogruppidest koosnevale elanikkonnale, sh puudega inimesed.

Ühistranspordi kasutuse tõusu indikaatorid tuuakse välja soo, vanuse, rahvuse ja puudega inimeste lõikes.

Meetme mõju hindamiseks kogutakse järgmiseid andmeid:

– projekti elluviimises osalenud töötajad sugude lõikes;

– projektis loodud töökohtade arv sugude lõikes;

– projekti raames makstud töötasude andmed sugude/rahvuse lõikes ja ametikohtade/astmete kaupa, sh projekti administreeriva personali kulu.