Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul

Võimalus õppida peab olema võrdne kõikidele inimestele sõltumata tema vanusest, soost, rahvusest, sotsiaalsest seisusest, poliitilistest veendumustest, tervisest, puudest jm.

Võrdsed võimalused hariduses tähendab võrdset juurdepääsu kõikidele haridusastmetele ja -valdkondadele, mis peaks looma kõigile võrdsed võimalused saada formaalset ja mitteformaalset haridust. Küsimus ei piirdu üksnes lasteaedade ja koolivõrgu piisavuse ja füüsilise ligipääsetavusega, oluline on, et hariduse võimalusi, sh ka väljaspool formaalharidussüsteemi pakutavaid õppimisvõimalusi (sh koolitused), saaks igaüks täiel määral kasutada.

Võrdsed võimalused haridusprotsessis tähendavad, et alus-, alg- ja põhihariduses õpivad kõik sama õppekava alusel ja samu aineid saavad samu kogemusi ja oskusi ning neile esitatakse ühesuguseid nõudmisi ja stereotüüpidest vabu ootusi; ei esine suuri erinevusi gümnaasiumi õppesuundade ja valikkursuste valikutes; kasutatakse selliseid õppemeetodeid ja -materjale, mis on vabad stereotüüpidest, sh aegunud soorollidest; arvestatakse individuaalsete erinevustega õpilaste õpistiilides ja toetatakse mitmekesisust.

Haridusvaldkonna asutuste – lasteaedade ja koolide, neid administreerivate üksuste tasandil tähendab võrdsete võimaluste põhimõtte järgimist värbamisel ning töökollektiivi mitmekesisust. Töötajaid koheldakse ja väärtustatakse võrdselt kõigis haridustöötajate rühmades ja kõigil astmetel, sõltumata nende perekondlikust seisust, soost, soolisest või seksuaalsest identiteedist, rahvuslikust või usulisest taustast ja veendumustest, vanusest või puudest.