Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Meede 1.6 - Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine

Hariduse omamine-mitteomamine on üheks keskseks küsimuseks eri gruppide võimaluste võrdsuse-ebavõrdsuse määramisel. Haridustee katkemise põhjused, õpingute jätkamise takistused, infokanalid sihtrühmadeni jõudmiseks jms on eri soost, rahvusest, puudega või eri vanuses inimeste puhul erinevad.

1) Väljakujunenud soorollide ja –normide piirava mõju vähendamiseks ei piisa näilisest sooneutraalsusest. Kavandatakse sõnumid eri sihtgruppidele, mis aitavad kummutada kultuuris sügavalt juurdunud uskumusi naistele ja meestele sobivate ametite ja erialade kohta.

2) Täiskasvanuhariduse osapoolte teadlikkus potentsiaalsete täiskasvanud õppijate soo, vanuse, rahvuse või puude alusel ilmnenud barjääridest hariduse omandamisel annab võimaluse arvestada eri rühmade erinevate vajadustega.

3) VÕTA informaalse õppena tuleb arvestada ka neid oskusi ja omadusi, mida on omandatud nt hoolduskohustuste täitmisel kodus.

4) Töötukassa karjäärispetsialistide täiendkoolituses on moodul, mis käsitleb vanuseliste ja sooliste stereotüüpide kummutamise vajadust ja meetodeid.

5) Toetuse andmise tingimusteks on eelnev sihtrühmasiste gruppide olukorra ja vajaduste analüüs, mis tagab, et toetatavad tegevused aitavad kaasa soolise ebavõrdsuse vähenemisele ning tagavad võrdse juurdepääsu tasemeõppesse kõigile vanuse- ja rahvusgruppidele ning puudega inimestele.

6) Tegevused, mis on suunatud potentsiaalsete õppijate leidmisele täiskasvanute hulgast, teavitamisele ja tugitegevuste arendamisele ning pakkumisele, arvestavad olemasoleva tööturu soolise segregatsiooni mõjudega ning naiste ja meeste erinevate käitumismustritega, sh teabe otsingu ja kasutamisega.  Arvestades, et põhi- või keskhariduseta täiskasvanute hulgas on meeste ülekaal, on oluline eelnevalt arvestada, milliste teabekanalite ja võrgustike kaudu vastav teavitustegevus just nendeni jõuaks.

7) Projektides tuleb hinnata ülalnimetatud põhimõtetega arvestamist.

8) Kuna haridustee katkestamise põhjused on naiste ja meeste puhul sageli erinevad, arvestatakse õppijate motiveerimisel sotsiaalseid faktoreid, mis nende käitumist soorollide ja sooideoloogia kohaselt mõjutab.