Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Meede 1.3 - Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt

Juhul, kui kutsehariduses digitaalse õppevara väljatöötamisel keskendutakse tehnika, põllumajanduse, tootmise, töötlemise, transporditeenuste ja nendele tervise valdkondadele, kus on kolmekordne meessoost õppijate ülekaal, on oht, et naissoost õppijate võimalused kasutada digitaalseid õppevaralahendusi jäävad väiksemaks. Seetõttu pööratakse kutsealade propageerimisel tähelepanu haridusliku segregatsiooni vähendamisele ja meetme käigus nais- ning meessoost õppurite osakaalule neis valdkondades, kus uuenduslikku õppevara välja töötatakse.

Konkursside, hangete ning eksperttööde tellimustes seatakse tingimuseks, et õppevaralahenduste loomisele ning kasutuselevõtule eelneb nende testimine eri soost, vanusest ja rahvusest ning puudega õpetajate ja õpilaste poolt. Just erineva soolise sotsialiseerimise tõttu võivad hinnangud kujundusele, navigeeritavusele, interaktiivsusele ja õpimotivatsioonile olla erinevad.

Digitaalsete õppevaralahenduste väljatöötamisel peetakse silmas vajadust suurendada eelkõige tütarlaste huvi matemaatika, tehnika ja IKT ainete vastu, vältides soostereotüüpe ja koostades õppematerjale, mis arvestavad tütarlaste kogemusi ja huve.

Sotsiaalainetele väljatöötatavad õppematerjalid, õpiobjektid või e-kursused käsitlevad ühiskonna soolist kihistumist, sellega kaasnevaid probleeme ning soolise identiteedi kujunemist.

Teadlikkuse tõstmisel digivahendite kasutamisest õppeprotsessis arvestatakse nii humanitaar- ja sotsiaalainete kui ka loodus- ja täppisteaduslike ainete õpetajatele suunatud digikultuuri integreerimisvõimaluste ja infokirjaoskuse (info hankimine, info otsing jms) arendamise tasakaalustatusega.

Digivahendite loomise projektitaotluste hindamisel ja valikul on üheks kriteeriumiks loodava õppevara vastavus SoVS-is § 10 sätestatud normile – loodavad õppematerjalid peavad aitama kaasa naiste ja meeste ebavõrdsuse kaotamisele ja võrdõiguslikkuse edendamisele. Haridusvaldkonnas tähendab see eelkõige sooliste stereotüüpide vältimist ja kummutamist, traditsiooniliste nn naiste ja meeste tegevusalade/valdkondade vaheliste jäikade piiride lammutamist ja IKT ning loodusteaduste ja matemaatika propageerimist tütarlastele. Tekstid ja kuvandid (rollimudelid), videod ja muud audiovisuaalsed materjalid peavad nimetatud põhimõtteid silmas pidama.

Digivahendite loomisel arvestatakse puudega õpilaste erivajaduste ja juurdepääsuvõimaluste tagamisega.